תוילאוטריו תוליהק

תורדגה
תוילאוטריו תוליהק לש הירוטסיה
ןוידל םיאשונ
ןינעל םיקניל

תורדגה

ףאוש שונא רוצי לכש ,1983 תנשב בתכ Cooley רקוחה
T"nnies רקוחה הסינ 88 תנשב .תיתליהק תרגסמב תויחל
"הליהק" ןיבל -SOCIETY"הרבח" ןיב םילדבהה תא רידגהל
תפאוש ,תינרדומה הרבחהש הנקסמל עיגהו ,-COMMUNITY
.םייטבש םינבמב ןגראתהל
:תורוש יתש תוללוכ תיאקירמא תשרומל ןולימה תורדגה
תחת םיטלשנו תוכימסב םירגה םישנא תצובק איה הליהק
.ףתושמ ןינע ילעב םישנא תצובק איה הליהק .הלשממ התוא
,רבד לכל "םוקמ" וניה סייפסרבייסש וחינהו ,םייתשה תא ורבח
."תוילאוטריו תוליהק" תרדגהל ועיגתו
השולש רידגמ ,WELL-ה תליהק לע ורקחמב ,תימס קרמ
ןעוטו ,הליהקה ירבח םיקיפמ ותוא ףסומ ךרע לש םימוחת
:הליהקה דורשתו הווהתת ,םמויק םע קרש
- The three kinds of collective goods
.social network capital, knowledge capital, and communion

."ישילשה םוקמה"-כ הליהקה תווהתה םוקמ תא רידגמ גרובנדלוא ייר
- החפשמה ינפלו הדובעה רחאל םיכלוה ונא וילא םוקמה והז
טרופסה ןודעומ ,היסינכה ,םירבח שגפמו הריב תייתשל באפה רמולכ
"םיישילשה תומוקמ"ה רפסמ הברהב ןטק תונורחאה םינשב .המודכו
ישילשה םוקמה תויהל רבתסה סייפס-רבייסה .תיברעמה הרבחב
.םיבר לע ףדעומה

ורפס תא 1993 תנשב םסריפ דלוגנייר דראוה
הליהקה חנומ תא רידגה םש ,""The Virtual Communities
הליהק" .תשרב וחמצש תוילאוטריוה תוליהקה תא םאתש
,ויד ךוראו ףיצר ןמז ףתושמ ןוידב תקסועה ,םישנא תצובק איה
".םיישיא-ניב םיסחי רצויו םיפתתשמה תושגר תא ברעמה

תיצחמכ םויה תווהמ םישנש םתעדיה) ןהלש תוליהקל תורבחתמ םישנ
לש שגפמה ירוזיאב הז תא הז םישגופ םינקז ,(?טנרטניאה תייסולכואמ
.ןידה כרוע לש תואווצ יחסונו םידכנה לש תונומת םיוושמו םה
,תוצורפ תואסריגו םיקירטו םיפיט ריבעמו שקשקמ םיקחשמל רוכמה רעונ
.ינוידב עדמו היצריפסנוק לש תוירואית םימקור םירשעה ינבו
םיבר ,םיקחשמו םיטא'צ לש שגפמ תומוקמב הבהאו תויוריכה ירופיס
.םתומכש םיבר םע םידדייתמ םה םש םילאוטריו םיראבב תוליל םילבמ

תוילאוטריו תוליהק לש הירוטסיה


םיצירמה םינושארה םיבשחמה םהיניב ורבחתה רשאכ ,םיששה תונש ףוסמ רבכ
,TALK ארקנה םושייב ינשה םע דחא םישנא ורביד ,סקינוי הלעפה תכרעמ
Jarkko Oikarinen חתיפ 1988-ב .ינשל דחא םדא ןיב תילאוטסקט החיש רשפאמה
,טנרניאל םאתומ ילכ ,IRC החישה לוקוטורפ תא ,דנלניפבש Oulu תטיסרבינואמ
,םייניפ םישמתשמ 20 לש הליהקמ .םישמתשמ יובירב תינורכניס תרושקתל
ויה םיעשתה תונש תליחתל דעו ,היבנידנק'סב םיבר םישמתשמל ריהמ לודיג לח
.IRC-ב םיטפטפמו םיחחושמה םישמתשמ יפלאו םיצורע תואמ רבכ
ןופלט יווק ךרד ,םיישיא םיבשחמ םהיניב רשקתל ולחה ,םינומשה תונש תליחתב
תרבעהב רקיעב וקסעש ,םיריעצ לש היסולכוא .םהמ דחא לע BBS תרש תרזעבו
.CHAT תונכותבו ,םיקירטו םיפיט ,םיקחשמ יצבוק

הליהק יסחי תרצויה ,תילטיגיד תרושקתב תושחרתהל בל םישל ולחה םיבר םירקוח
האיבה ,לשמל Elizabeth M. Reid.תיפרגואיג הניחבמ םיקחורמה םישמתשמ ןיב
.םיקחשמ שרגמל המוד IRC-ב םירשקתמה םישנא לש תוגהנתהה תרוצש ,ונביל תמושתל
םירקוחה תא ואיבה - תויסכט ,תויטבש ,תוכסמ ,תוסנתה ,קחשמ יקוח לש םיטנמלא
.םיבר םינבומב תוליהק ןה ולאש ןיבהל
ונל קינעהש ינרדומ גולופורתנא ,Clifford Geertz לש ויתורדגהל ומאת הלא םייוליג
,םיקוח ,םינוכתמ ףסוא איה תוברת" :תיתליהק תוברת רואתל האבה תרדגהה תא
."תמייוסמ םישנא תצובקל םיפתושמה תוגהנתה יללכו תוארוה
םייעוצקמ ןינע ימוחתב ,הליהקה ירבח ללכ לש םיסרטניא ותריש ,ורצונש תוליהקה ןכאו
וחתיפש םיסחי דחוימבו םייתרבח םיסחיל םיקחשמ שרגמכ דואמ רהמו ,םיילאוטקלטניאו
,הלא תוליהקב תוירדילוס לש םיקתרמה םייוליגה דחא .(תוהז אשונב דרפנ ןויד) הקיטנמור
םינושה םיצורעה ירבח ןיב הכימתו עדימ רבעוה רשאכ ,ץרפמה תמחלמ תפוקתב ועיפוה
.םלועב םינוש תומוקממ


יטנמס שופיח עונממ הרצונש הפמ - תשרב תוילאוטריו תוליהק
Hypersearching the Web

םישנא םע רבדל םיצור םישנא

חתפל ,ןאטסד רקס'ג לש ותדוקפב ,םיעבשה תונש תליחתב רבכ הלחה תפרצ
תייצמוטואש םג הניבה דואמ רהמו ,םינופלטה תשרב היצמוטואל בא תינכות
81 תנשב .םינוממה םייתלשממה םידרשמה ינש ןיב הדחיאו ,ךכב הרושק עדימה
השולש ,"לטינימ"ב הלוכ הנידמה תושיר תארקל יוסינל םינכומ ויה רבכ םה
,בהז יפדל םימודה עדימ ירגאמל םירבוחמ ,שיא ףלא 250-כ כ"הס ,םיטקייורפ
,רצק ןמז ךות .טנרטניאה לש usenet-ל תומודה ,תוילאוטסקט ןויד תוצובקל וליפאו
, *** לשימ .ויחאמ רתוי הברה חילצמ ,גרובסרטש "לטורג" ,םיטקייורפה דחאש רבתסה
וחילצה ,יוסינה יפתתממ המכש רפסמ ,"לטורג" טקיורפ לע יארחא היהש ימ
יליעפמש עגרב .ינשל דחא ןיב תוידיימ תועדוה ריבעהלו תכרעמב HACK עצבל
.םלוכ שומישל תכרעמה לש תיקוח היצפואכ ותוא וסינכה םה ,הזה גאבה תא וליג תכרעמה
ירגאמ םע רבדל תלוכיהמ רתוי תיביטקרטאכ הרבתסה והערל םדא ןיב שקשקל תלוכיה
.םיטקיורפה רתימ רתוי הברה ץופנ היהנ לטורג לש תכרעמב שומישהו ,םיבשחוממ עדימ
תלוכיה תא םג ןבומכ הללכ איה ,תפרצ תנידמ ללכב לטינימה תכרעמ הצפוה רשאכ
.םישמתשמה ןיב ,CHAT רמולכ ,תוידיימ תועדוה חולשל

ןויד תוצובקו םיBBS
BBS=Bulletin Board System
םישמתשמ תצובק תתרשמו ,ישיא בשחמ לע הצרש הנכות
.םמצע ןיבל םניב םיצבק םיפילחמו תוחיש םילהנמ ,בשחמה ותואל םירבחתמה
,בשחמ ינמיס ,םיטייבו םיטיב וכפה הב הנושארה םעפה ילוא התיה וז
.םדא ינב ןיב תרבחמה תרושקת תפשל
תאפמ ,ללכ ךרדב תילאקול הליהק יהוז ,BBS-ה לש ויפוא םצעמ
,רעונ ינבל רקיעב ושמיש םינושאר םי BBS.ןופלטה יריחמ
.תונכתלו םיקחשמל םירושקה םיקירטו םיפיטו ,םיקחשמ םהיניב ריבעהל

תירבה וצראב ולעפ ,1993 תנשבש ךירעה BoardWatch ןיזאגמ
.תואמ המכ ןיבל םישמתשמ םירשע םיב תריש םהמ דחא לכ .םיBBS ףלא םישש
,םיפלאו תואמ ותריש רשא ,םיירחסמ םיBBS ומק רבכ םינומשה תונש ףוסב
.ליבקמב החתפתה רבכש טנרטניאל ורבחתה הגרדהבו
ףתתשהש ימ לש רוביצה ביואל ובשחנו ,COMPUSERVE וא AOL ויה הלא
טנרטניאה יתרש לע השבגתהש WELL-ה תליהק ומכ ,שדחה תרושקתה םלועב
.הלימה ןבומ אולמב תילאוטריו הליהקל הנושאר אמגוד התוויהו

- USENET ןויד תוצובק

םהשלכ רמאמ/העדוה לכ וב ןונגנמ .טנרטניאב ,ילאבולג יתליהק תועדומ חול ןיעמ אוה טנזוי
.ול המיאתמה ןוידה תצובקב גווסמ ,םלועה יבחרב םיתרש תואמל חלשיי ,הצק שמתשממ עיגמה
.אשונה ותואב ןוידל ףרטצהל ושקיבש םירבוחמה לכ תא ותרשי הלא
,םינושמו םינוש םיאשונב תונדו NewsGroups תוארקנה ןויד תוצובק יפלאמ תנגרואמ טנזוי
.םייראזיב םימוחתב תוישיא תוצעל דעו תונולחב םיגאבל תונורתפמ ,יעבט לכוא יטירפתל סקסמ
םוי לכב םיקייותמו םיעיגמ םירמאמ 250,000,םוי לכב טנזויה לא םישגינ םירבוחמ ינוילימ
.םש םימייקה םיגוויסה יפלאב
לכ .NNTP לוקוטורפב םהיניב םירבדמו hosts םיארקנה םיתרש יפלא לע תססבתמ טנזוי תיתשת
רזפמ דימ אוה ,תמייוסמ העדוה לבקמ אוה רשאכש ךכ ,וביבסמ peers המכ םע רבדל ןווכמ תרש
הזיא וניימדו ,דבלב לארשיב טנזוי לש היגולופוטה תא תפרוצמה הפמב ואר .םהילא התוא
לש הפמב תוננובתה ,ינש דצמו .טנזויה תייגולופוט לש תימלועה הפמב שי םיטוח לש רטנולפ
האצמוה טנזוי .םיתמצ םירשעכ לש תירירוואו הקיקד תשר הארמ ,1981 תנשמ טנזוי תייגולופוט
,תודלי םולח תמשגהכ ,הניילורק ןופצמ קויד תטיסרבינואב םיטנדוטס ינש ידי לע 1979 תנשב
תמורת חור ,הזמ רתוי ךא .ןיד-ינד ירפסב הרכזנ וזש ומכ "תיבה ירועיש תנוכמ" תא תונבל
תורזובמ תונכות בוציע חורו ,GOPHER-ו UUCP םג רצונ הב הפוקת התוא לש םילוקוטורפה
תינורטקלא הליהק םיקהל וטילחה םה .עקרב ודמע ולא ,דחא לכל הוושו תישפוח השיג תונתונה
הנושארה ןוידה תצובק ,עודיה םביבחת יפ לע ,יעבט ןפואב .גשומה תא ועבט ןכאו ,הנושאר
:הדלונ איהשכ טנזויה התארנ ךכו ,- NET.chess התיה טנזויה תזרכה םע וחתפש
reed phs
\ / \
uok --- duke --unc
\ /
research vax135
|
ucbvax
תונדפקב םירמשנ םש .תשבוגמ תרוסמ םג ,ןאכמו ,הכורא הירוטסיה טנזוי ישמתשמ תליהקל
,אווש תועדוה חלושש ימ םרחוי ,ויפ תא לבנמש ימ קלוסי .תובוגת לש הקיתאו החישה יללכ
.םדוק ןהב ונד רבכש תולאש לאושש יממ ומלעתיו
,םיקסע= biz:םיאבה םיגוויסב ,יטרפ םשו החפשמ םשמ ללכ ךרדב תויונב תוצובקה תומש
דנוארג-רדנא ,סקס ,תויביטנרטלא תוצובק= alt,עדמ= sci,יאנפו םיביבחת= rec,םיבשחמ=comp
רזעיהל לוכי ,עגרכ ותוא דירטמש אשונל המיאתמה ןוידה תצובק תא אוצמל השקתמש ימ .'וכו
ינפל בישקהל ,םדא ינב ומכ אטבתהל ורכיז .http://www.dejanews.com שופיחה עונמב
.םוקמה ינבכ גוהנלו תובושת םג תולאש םג תונטרפבו תוריהבב חסנל ,םינוידב וברעתתש
.םייחב ומכ

ןויד תוצובק אשונב תובושתו תולאש
IRCאשונב תובושתו תולאש
תשרב תוגהנתה יללכ

תשרה תוברת אשונב ןויד -תצובקnews:alt.culture.internet

Action based vs. Text based
- םינוקרדהו םיכובמה יקחשמ םה ,תויצולח תוילאוטריו תוליהק ורצונ וב ףסונ םוקמ
.(MultiUser Dungeon&Dragons Object Oriented) MOO-ו MUD
תוליהק רקחל םהב ושמתשהש םירקוחהמ קלח קר ןה ןוטס ןזוסו לקרט ירש ,ןמקורב ימא
תוישיא ,םינבמ ,םיבצמ רואתל םילימב שומישו ,תילאוטסקט תרושקתה ןאכ םג .תוילאוטריו
.(…סנואה רופיס) תילאוזיו תידמימ-תלת הביבסב ןורסיחה לע הצפמ םישעמו
םיפתתשמ חיש קר אל תוליכמ רמולכ ,Action Based תןוארקנה תוליהק לש ןתליחת וז
.ינשה לומ דחא וא ףתושמב לועפל תורשפא אלא

תינאפיה וצי'גופ תרבח לש HABITAT טקיורפ
.תוילאוטריו תוליהקל הילאוזיו סינכה (www.gmsnet.or.jp/habitat_page-ב ףסונ עדימ)
םלועל סנכיהל םהילעבל ורשפיא םלוכ ,םינושאר PC יבשחמו 64-רודומוק ,שוטניקמ
םירקוחה וליג ןתוא תונקסמהמ קלח .םיידסומ םינוגראו ,רחסמ ,ףסכ םע ילאוטריו
,םינש ךרואל טקייורפה תא ודעיתו ובקעש Atsuya Yoshida and Jun Kakuta
הדבועהו ,םידקת רסח טעמכ ןפואב תורכממ תויביטקארטניא תוכרעמ תויה תדבוע ןניה
.תילטיגיד תרושקתל םוצע דעי להק איה תינאפיה היסולכואהש

וצבקנ רשא ,תוילאוטריו תוליהק יפלא תואמ תשרב ןנשי םויכ
.םינוש םיקשממ תרזעבו ,םינוש ןינע יאשונ ביבס
,םימייק ןיידע - םיקחשמו ןויד תוצובק ,IRC לש םייסאלקה םיקשממה
,Instant Messaging לש תוטישב רבדיהלו רובחל תויכ םיפידעמ םיבר ךא
,דמימ-תלת/וד/ואדיו תומלועב םישגפמ םיפידעמ םירחאו ,וימודו ICQ רמולכ
יפתוש לש גוציי םירשפאמו "םוקמה" תשוחת תא םיריבגמה
.םיילאוזיו םירטבא תרזעב הליהקה

(ואדיו ,2D, 3D) םיילאוזיו תומלועב םיט'צל תואמגוד

ןוידל תודוקנ - תוילאוטריו תוליהק


- Identity is a commodity

,השדח הפש רצויה תרבודמ הפשו הבותכ הפש לש בוליש - השדח הפש -
תידיימו תיעצמא יתלב -

-The mind pool
,ולש תא רמוא דחא לכ .הלעמל הטמלמ אלא ,הובגמ ץפומו רצונ וניא עדימה
היכרריה אלל ,חוקיפ אלל

-Sense of Place
דחי םיוסמ םוקמב םיאצמנכ םישיגרמ ונא ,הנתשמ בחרמה תשיפת
'וכו ינורטקלא ןולס ,ילאבולג רפכ םיחנומה ןאכמ .הליהקה ירבח ראש םע

-Tangible and intangible
,סנייבמא ,הריווא תרצונ ,ישחומ תויהל ךפוה רבייסל רוביחה
הז םע הז םירשקתמ םישנא וב יתימאה םלועב בחרמב ומכ שממ

-Forums, hosts, labels
םייוניכ ,רובידה יאשונל תורתוכ תתל םיגהונ ,רובידה תפשב ומכ אלש
החישה יחראמ ומכ ,םידחוימ םידיקפתל םיתיעלו םיפתתשמל

-Anonimty or Real name
תויזטנפ שומימל תורשפאו תוחיטב רתוי ,שפוח רתוי הנקמ תוימינונא
רשאכ םג .תישיא הריחב יהוז ,תירשפא יתלב טעמכ תוימינונא תעינמ)
(ימינונאו ףסונ ןובשח ךכ םשל םיחתופ םיבר ,תינורטקלא תבותכ םיבייחמ

-Variety of topics
.תיעבטה הביבסב ונל שיגנש הזמ לודג תשרב םיאשונה ןווגמ
,םיצורעו תוצובק הברה ךכ לכ ןנשי ,םהיתועידו םמצעמ רתוי םישרופ םישנאש לככ
ומוקמ תא אצומ ,םיגירחה םג ,דחא לכש ךכ

-Private and public
.בישקהל םגו תחא תבב רבדל םילוכי םלוכ ,הביסמ וא השיגפב ומכ אלש
יטרפ ץורע חותפל וא/ו ,ביגהל לוכי דחא לכ

-Free speech encouraged

-Face to face factor
.שגפיהל תילאוטריו הליהק ירבח לש ןויסינ שי ,רשפאתמ קרכש רבתסמ

-Professional and personal
םיחתפמ ךא ,יעוצקמ ןויד םשל םישגפנ ילוא םישנא ,ריעה רכיכב ומכ
הליהק יסחיו םיישיאניב םיסחי


תויתרבח תועפשה
ךסמה ירוחאמ םיווש םלוכ - אצומ ,ןימ ,ליג ,עזג - תויוכז ןויווש -
סנוא ןיא - ףתתשהל וא אורקל - יביסאפו יביטקא -
תונתשמה תויוהזה קחשמ -
(יתימאה םלועהמ ןכוסמ תוחפ) הכרבב םילבקתמ םירגתמ םימרוג - הסיסתו טהל -
הלוכ הליהקה ידי לע ךרוצה הרקמב םילרטונמ ךא -
םישדח תויהל הז ךיא רוכזל לק םיקיתוול םג - םירגהמ - םישדח םילוע -
הרוזנצ - - ינחור ןינק תולעבו םירצוי תויוכז -
הריחבה תוכז -
ןימז לשממו הרישי היטרקומד -

ןינעל םיקניל

- YNET - 2003 תוילאוטריו תוליהק דיתע

Howard Rheingold, "תוילאוטריו תוליהק לע - דלוגנייר לש ףדה"

Howard Rheingold, "תוילאוטריו תוליהק לע - ילאפר ףזיש לש ףדה"

Howard Rheingold, "תוילאוטריו תוליהק לע - ןהכ ןנח לש ףדה"

Howard Rheingold, "What Technophiles Need to Know: A Work In Progress"

GroupWare, "Community of practice, Computer Mediated Communication (CMC), VC in education, personalisation, trust, collaboration filtering, etc"

Derrick de Kerckhove, "Network Art & Virtual Communities"

Jaye A. H. Lapachet, "Virtual Communities: The 90's Mind Altering Drug or Facilitator of Human Interaction?"

Barry Wellman and Milena Gulia, "NET SURFERS DON'T RIDE ALONE: VIRTUAL COMMUNITIES AS COMMUNITIES"

BKumiko Aoki, "VIRTUAL COMMUNITIES IN JAPAN"

Ellen Isaacs, "Microcosm: Support for Virtual Communities via an On-line Graphical Environment"

Anna Cicognani and Mary Lou Maher, "DESIGN SPEECH ACTS. "HOW TO DO THINGS WITH WORDS" IN VIRTUAL COMMUNITIES"

Joseph Cothrel and Ruth Williams, ""On-Line Communities: Helping Them Form and Grow" Journal of Knowledge Management, March 1999. This article presents findings and lessons learned from the in-dept interviews with the organizers or 15 on-line communities"
תורעה םע ,הבותכ תורפסב לש היפרגוילביב
http://www.socio.demon.co.uk/topicVC.html
The Journal of Virtual Environments The Journal of Virtual Environments is a refereed electronic journal which publishes academic research that relates to Virtual Environments or makes use of Virtual Environments. Of particular interest are psychological, anthropological, sociological approaches, as are the practical and technical aspects of creating, maintaining and administrating VEs. Both empirical and theoretical work is welcome. (formerly the Journal of MUD research.)