- םירחא/םימדקתמ םישומיש
בשחמ ידי לע םיטסקט רוציי ,רוביד לש הזתניס ,בתכ יוהיז ,לוק יוהיז(הזתניסו יוהיז) רוביד ירצומ לע WIRED-ב רמאמ

Lernout & Hauspie
רוביד יוהיזו תזתניס לש םימושיי ישומישל תואמגוד
Speach recognition project
Speech Synthesis Systems

Lernout & Hauspie
םינש הזמ תחתפמה ,תיגלבה Lernout & Hauspie תרבח
םינורחאה םישדוחב התנק ,הפש דוביעו םוגרת תונכות תובר
תרבח תאו ,טסקטמ דנואס תריציל Dragon תרבח תא
.לוק יוהיזל תונכות תחתפמה Disctaphone
,קט-ייהה לש תיאסרובה העובה תוצצופתה תרגסמב ,םייתניב)
הינמה הלפנ ,םידספה לע עידוהל רבכ הרבחה הקיפסה
.(לגר תטישפ ףס לע איהו ,הלש
הלאה תונכותה תא - www.lhs.com םהלש רתאב לגרתנ ונא
.םהלש תנייוצמה םוגרתה תנכות תא םג ומכ

,וזה הנכותה תרזעב ריש ורבח
(ןיקתהל ךירצ) וז הנכות תרזעב יריפסקש וא י"כנת ןונגסב םיטסקט ורצי
ליווצרוק לש יטנגילטניאה ררושמה תא וקדב
computer generated texts לע ףסונ רמוח ושפחו
Computer-generated texts
Conference: Analysis for generation
language guesser
םיישעמ םימושיי
אשונב תורפס

תוזטנוסמ תויומד
oddcast virtual host

(םירחא םגו ,ALICE יססובמ) - םייטנגילטניא םיטובור
םירושיקו היינבל תונכות ,םירמאמ ללוכ ,ALICE לש ישארה רתאה
Ally
John Ono Lennon by David Maggin
The robot used in AI the movie, and more.

EasyAsk: Natural Language Searching.
The START server answers questions in English about the MIT AI Laboratory

Babble! is a creativity tool for writers. Babble! analyzes samples of text for style and content, and then mixes them together to generate a steady stream of nonsensical prose. Mix Shakespeare with Harold Robbins, or Firesign Theatre with Dick and Jane! Add special effects like Stutter and Subliminal! You can even import your own writings! All text is controlled on-the-fly using Babble!'s unique "text-mixing studio", and changes appear instantly!

By mixing up words and ideas, and by finding connections which are not obvious on a straight reading of the text, Babble! is useful as a creative tool and an idea generator for brainstorming. It has been used to name products, inspire marketing and advertising materials, and rescue authors from writer's block, and it's even valuable simply as a toy for people who love words!