ןיילןוא MT


.בשחוממ םוגרת ירצומ םע םירתא תמישר ואצמת הז ףדב
,הקידב תכרעל םיפיטב ורזעה הקידב םשל
.טסקט תנכהל תוצעב םג ומכ
הקיגולה יפ לע דבוע תוכרעמ לש הז גוס - ורכיז
.םיאבה םירועישב ןחבנ ןתוא TM תונכת תמועל ,םדוקה רועישב הראותש
.(םגרתמה םע היצקארטניא תושרוד יכ ,ללכ ךרדב ןיילנוא ןניא הלא)

םילכל םירושיק ומכ ,רתאב תודחוימ תויצפואל בל ומיש
...שופיח יעונמ וא םינותיעל היינפה ,םימלש םירתא םוגרת ,םיפסונ םיילקיסקל

SDL תרבח לש FreeTranslation
(TM תונורתפב םג החמתמה)
http://www.freetranslation.com/

.Translation Experts' InterTran עונמ לע ססובמ InterTran
,תויפילח תולימ הגיצמ ךא ,םלשה רצומהמ השלח ומדה תסריג
.יטמוטוא םוגרתל תורשפא םע ,תופשה לכב םינותיעל תרשקמ ןכו
http://www.tranexp.com/

MT-GRID (Machine Translation) Collection
http://mason.gmu.edu/~aross2/mtgrid.htm

- GPLTRANS חותפ דוק טקיורפ
...טקיורפל םורתל וסנ
http://www.translator.cx/


SYSTRAN-ב םישמתשמה םיעונמ

הטסיוו הטלא שופיחה עונמ לש לבב גד
(תילאוטריו תדלקמל בל ומיש)
http://babelfish.altavista.com/

SYSTRAN תרבח לש רתאה
http://www.systransoft.com/

,רוקמה תפשב םיחלוש םתא - דיתעה ראוד
.תמגרותמה הפשב לבקמ ןעמנה
http://www.t-mail.com/index2.shtml


םייוטיבו םילימ םוגרת - foreignword
(םיבר םינולימל רושיק ,הרטמ תופשו רוקמ תופש םישימח לעמ)
http://www.foreignword.com/