היפרגוילביב לע תודקמתה ךות ,עדימ ירגאמו שופיח יעונמ
בשחוממה םוגרתה אשונב (תינורטקלאו הבותכ)    


שופיח יעונמ ךרד עצבתמ תשרב עדימ שופיח
םירושיק שי הז ףדב .םיינאילוב םייוטיב תרזעב
תושמתשמה תוקולע) םיעונמ-הטמ ,םינוש שופיח יעונמל
תונכות ןכו (תורחבנ תואצות תואיבמו םינוש םיעונמב
.תואצותה תא תוחתנמו תושפחמה

ALTAVISTA לשמל ומכ ,עונמ לכ תונורתיל בל ומיש
...דועו תרחא הידמ וא תונומתל שופיחה םוצמצ ,תיעבט הפשב שופיח רשפאמש
,וב שופיחל םיסקדניאה תא ומצעב ןכדעמ ALTAVISTA-ש דועב
,םמצע םירתאב תואצמנה (ןהלש חותינו) חתפמ תולימ יפ לע
.םייעוצקמ ,שונא ינב ,םיכרוע םינכדעמ ותוא ,םיגוויס ךירדמ וניה YAHOO-ש ירה
םיעיבצמה םירושיקה שופיח יפ לע ,ויתואצות תא גיצמ ,םתמועל --GOOGLE
.שופיחה אשונ לע

***
םיינרדומ שופיח יעונמ דחוימב םיניינעמ ונתוא
יטנמס ףאו יגולופרומ חותינ יפ לע םישופיח םיעצבמה
.שופיחה ינכת לש

םהיניב האוושה תואלבט ,שופיח יעונמ יבגל תושדח

יטמוטוא ןפואב הטאד לע םכח שופיח עונמ - סופרוקה לש יטנמס חותינ - vself.com
יטנמס שופיח עונמ - www.oingo.com
היצרוגטקו תיעבט הפש - LexiQuest
morfix.co.il/ - תירבעב יגולופרומ שופיח עונמ


ףסונ ףדל קניל ףדה תיתחתב
בשחוממ םוגרתב םיקסועה םירתאל םירושיק ובו

טנרטניא יחנומ ןולימ
טנרטניא יחנומל הידפולקיצנא

עדימ ירגאמ שופיח יעונמ -
שופיח יעונמ תואצות םוצמצ
שוחינ תרזעב שופיח
שופיח תנכות
גווסמ ךירדמב שופיח
Will Natural Language Theory Make for Easier Web Surfing?
By So, you've spent ages on Yahoo, AltaVista, or HotBot,
looking for some pointers to a critical piece of information.
You type in some key words and get 48,545,759 Web page results.

Multilingual Federated Searching Across Heterogeneous Collections - James Powell


תונכות תדרוה-download.com
תונכות תדרוה-tucows.com
הנכות תוצירפ

ןינעל םיקניל - בשחוממ םוגרת