.יתוברת בחרמכ טנרטניאה תשרו ישיאה בשחמה
.תשרהו םיבשחמה םלועמ לואשה גנאלס


...ט'צב תרושקת ,םילאוטסקט םיקשממ ,תוילאוטריו תוליהק
הפשה ןיב איהש ,השדח הפש הזיא ונל תרצונש הדבועל רבעמ
,תינויוויש ,אל וא תימינונא ,תידיימ - תרבודמה הפשל הבותכה
...(ךוות םע לבא) תיעצמא יתלב
הזה םלועה ןמ םילואשה ,ונתפשב ועמטוהש םיבר םיגשומ םנשי
.םיבשחמ תרושקתו היגולונכט לש
?הבישחה ןפוא הנתשמ םאה ?ונלש הפשה הנתשמ תמאב םאה
.ונתוא םיחנמ םישדח םיקוחו ,לדג םילימה רצואש ,חוטבש המ

תיתשר הבישח

neologisms of the World Wide Web

The metaphor of the computer 'virus' - Sceintific American

Metaphors We Compute By


ןוגרא'זל גנאלס ןיב לדבהה
(םירחאו םירקאה לש) תשרב הביתכה ןונגס
לבוקמכ אלש דוקינו תואכרמ -
שערל תובשחנ תולודג תויתוא)) lowercase תונטק תויתוא -
(םינתשמ תומש - תינכט הביתכמ חוקל) םירבחמ םיפקמב שומיש -
דנואס ינמיסב שומיש ,תויבכוכב השגדה -
הקיחמ ינמיסו םינאילוב םינמיסב שומיש -
F םוקמב PH ומכ ,תויתוא תפלחה -
!תרוסמבו תומכסומב תוקבדל רבעמ הברה קוידל הפיאש

.יניצ רומוה שוחב לבותמ ,ינדפק קויד ותואב ןיחבנ ,תרבודמה הפשב
.הדימה לע רתי הליהקל ךייתשהל ןוצר ריגסמ וז הפשב רתי שומיש
!ןכ-ב הננעית תובושת יתש תוליכמה תולאש
.תונבומ יתלבל תובשחנ הלילש תוליכמה תולאש
םיבצעמ תפש ,הטושפ םינעדמ תפש לש םיבולישמ בכרומ ןוגרא'זה
.םהינימל םיינכט תועוצקממ חקלנה םילימ רצואו

phone => fone
freak => phreak
Always substitute `z's for `s's. (i.e. "codes" -> "codez").
Type random emphasis characters after a post line (i.e. "Hey Dudes!#!$#$!#!$").
Use the emphatic `k' prefix ("k-kool", "k-rad", "k-awesome") frequently.
Abbreviate compulsively ("I got lotsa warez w/ docs").
Substitute `0' for `o' ("r0dent", "l0zer").

The Jargon Lexicon.

terms borrowed into english from cyber language.


Jargon Scout.

International slang - - an internet collaborative project.

acronymfinder.

Woman Language on the net

Anna Cicognani and Mary Lou Maher,
"DESIGN SPEECH ACTS. "HOW TO DO THINGS WITH WORDS" IN VIRTUAL COMMUNITIES"