1 - בשחוממ םוגרת

סמדא סלגוד ,(Mirror Worlds) רנטנרלג דיוד לש ןוזחל עיגנש דע ונינפל דוע הכורא ךרד
תורפסה ,הלהנההו דרשמה ישנא לכ לש בוטרה ומולח ,וצרת םא וא ,(היסקלגל ךירדמה)
טסקטל ותוא תדדוקמ וז ,תירבעב ךמסמ הנוכמל םיביתכמ ונא הזה םולחב .דועו ,תונותיעהו
תנכות ,ינשה דצב .תפרצב ונלש תוגלוקל סקפכ ותוא תחלושו תיתפרצל תמגרתמ ,ילטיגיד
ותוא ונל האירקמו ,וינכת יפ לע ,םיאתמה ומוקמב קויתל טסקטה תא הריבעמ בתכ יוהיז
.ןופלטב וא דרשמב

- בשחוממ םוגרתו תיעבטה הפשה םוחתב השענ המ
םישומיש ,הירוטסיה ,רקחמ ימוחת ,תורדגה

www.neora.com לואש-םש הרואנםיגשומו תורדגה

:םיכמסמ םוגרתל םינפוא השולש םיריכמ ונא
ןה קימעמ עדי ילעב םדא ינב ידי לע עצבתמ - ישונא םוגרת - Human translation - HT -
.(TL- target language) הרטמה תפשב ןהו (source language- SL) רוקמה תפשב
םיכמסמל רוקמה תפשב םיכמסממ בשחוממ יטמוטוא םוגרת - Machine translation - MT -
הכירעו (pre-editing) רוקמה טסקט לש תדחוימ הנכה שרוד הז ךילהת .הרטמה תפשב
םילודג םינוגראב רקיעב שומישב אצמנו (post-translation) האצותה טסקט לש תילופיט
םמצע לע םירזוח םהלש םוגרתה ירמוח רשאו ,תודבכה תוכרעמה תולע תא גופסל םילוכיה
.('וכו הכרדה ירפס)
לש יביטקארטניא ךילהת .בשחמ תרזעב םוגרת - Computer Assisted Translation - CAT -
השענ הזכ ךילהתב .(םינוש םינומוגרתו םינולימ) םיבשחוממ םוגרת ילכ תרזעב םגרתמה
"םכח" םינותנ רגאמ - (fuzzy memory םג ארקנ) TM - Translation Memory -ב שומיש
ףסונ עדימ רבוצו ,יוושכעה טסקטה םע ,רבעב ומגרות רבכש טסקט/הפש תודיחי הוושמה
.ישונאה םגרתמה תרזעב

תורעה ·
((Translation Memory) TM-ו (Machine translation) MT) ןיב לבלבתהל אל בל ומיש -
.םינוש רקחמ ימוחתו תונוש תושיפת םיגציימ ךא םוחתב םיישומיש םירוציק ינש
(partial/low) םאתהב PALQT -ו Fully-Automatic High-Quality Translation - FAHQT תפסונ הקולח -
,םוגרתה ריחמ ךכל םאתהב .םיבוט תוחפו םיבוט רתוי שי םיישונא םימגרתמ ןיב םגש חכשנ לב -
(הכרדה ירפסו םיגולטק / תונותיע,תושדח / הריש ,תורפס) םוגרתל םינכתה יגוס ךכל םאתהבו
ידיימ לבא ,העורג המרב יטמוטוא םוגרת- GISTING -


לש לופרעה םע דדומתהל ךירצש ,יתייעב דואמ ךילהת וניה רוהט יטמוטוא בשחוממ םוגרת
יטנמסה עדיה תא (ןיידע) ןיא הנכותל .םימסילופו םימינומוה ומכ םיטסיווגניל םינמונפ
יופימ םע דדומתהל תולגוסמ ןניא תונכות .טסקטה תנבהל ךרצנה ,שונא ינב לש יטמגרפהו
,םיבר םישוריפ תלעב תויהל הלוכי רוקמה תפשב הלימ) הפשל הפש ןיב יכרע דח-דח וניאש
הלדג תויכוביסה .(תירוקמה הלימל הנבומב המיאתמ רשא הרטמה תפשב הלימ ןיא םיתיעל
רשא םילימ יפוריצ וא םיבינ שוריפב ,יפוס וניא הפש לכב םילימה רצוא יפוריצש הדבועה םצעמ
willing, but flesh is weak":תיסאלקה אמגודה) ירוקמה "ילמרונ"ה ןשוריפל ההז וניא
."vodka is good, but meat is bad" -ל הרזחבו תיסורל תילגנאמ םגרותת "Spirit is
.(water goat -ל הרזחבו תיתפרצל םגרותי hydraulic ram :תפסונ אמגוד

.MT יחותיפב םירמשה לע האיפק תמועל CAT יחותיפב תרכינ תומדקתהל םידע ונא ןכל
דחוימב ןטקו יפוס םילימ רפסמ םע םיוסמ םוחתב זכרתהל ,תוינתפאש תוחפ תויהל תוסנמה תונכות
םוגרתב תכאלמב ורזעי הנכות ילכ .םידקוממ םישומישל םויכ תומייק - הריהז תויפיצ תמר םעו
אל תוחפל ,ישונאה םגרתמה תא ופילחי אל ךא ,המישמה תא וליזויו ולעייתי ,רתויו רתוי
.ןיעל הארנה דיתעב

?הז תא ךירצ ימ
תולודג תויומכב םיכמסמ םוגרת םיעצבמה םינוגרא -
תוינושל בר תוכרעמב םיקסועה םיימדקאו םיירחסמ םינוגרא -
תופש 9,תונידמ - 12 דחואמה יפוריאה קושה - EEC -
(םגרותמה רמוחה קוידמ רמולכ) תוכיאהמ הבושח תומכה םהב םימושיי -
ילאבולגה רפכב םילאודיבידניא ,תילאוטריו תוריית ,ינורטקלא רחס -

?םישומיש הזיאל
Machine translation
Talkwriters(speech recognition)
Content scanning
Dialogue interfaces
Text editing
Language generation

?קושב םויה םייק המ
תונורתפ םיעיצמ רשא קושב םירצומ רפסמ אוצמל רשפא ,תישעמו תיתואיצמ טבמ תדוקנמ
:(ךכל םידעוימה םירועישב ביחרנו דחוימב םיטלובה תא קר אמגודל ןאכ ןייצנ) בשחוממ םוגרתל
:םיירחסמ םימושיי
"Trados :"Translator's Workbench", Star:"Transit - CAT -
L&H. AltaVista babelfish - MT -
:חותפ-דוק תונורתפ
TRANS-GPL
:םיירקחמ םיימדקא םיטקייורפ
DIPLOMAT, PANGLOSS

:םתובישחו תיעבטה הפשה רקחמ ימוחת

ימוחתמ דחאל בשחנ (NLP - Natural Language Processing) תיעבטה הפשה רקח
:םינוש םושייו רקחמ יאשונ ללוכ ו ,תיתוכאלמה היצנגילטניאה

· Automatic Language Processing
רקחב תונשלבל רשוקמ .יטרואית קר אלו יסדנה ,תיעבט הפש דוביע לש חותיפהו רקחמה םוחת
.תוילמרופ תופש

· Computational Linguistics
דציכ ןיבהל הסנמ הז םוחת .םיינושל םילדומ חותיפו ןוחביאל ילככ שמשמ בשחמה
.הפשה תא םירציימו םיניבמ םדא ינב
תוחפל) םייבושיח םיללכב חוסינל ןתינ רמולכ ,ימתירוגלא וניה הפשה ךילהתש החנהב
ןויסינב םייביטינגוק םיעדמל בשחמה יעדמ ןיב רושיק ךות ,(יגולופרומו יטקטניס חותינב

· Natural Language Understanding
קוסיע תוחפו ,הפשה לש תועמשמו הנבה לע שגד םע ,תיעבט הפש לש רקחמה ימוחתמ דחא
תונעל ויתונויסינו הפשה דוביעל בשחמב םישמתשמ וילא םירושקה םימושיי .יטקטניס
.תיעבט הפש לש טופניאל יטנגילטניא ןפואב


?תילמרופ הפשל תיעבט הפש ןיב לדבהה המ
תוסחייתה הב שי .םילימ לש ןטקו יפוס רפסמ תלעב הניה ,לשמל תונכת תופש ומכ ,תילמרופ הפש
סקטניס תנבה ומכ ,םייטנמס םיטביה םגו (ןבוי אל םילימה לש הנוש רדס) סקטניסל הרורב
.('וכו תואלול ומכ) בשחמה לש תוליעפ עצבל םייוסמ
וניא םילימה רצוא יפוריצש קר אל .ותפשב דחא לכ ,םיבתוכו םירבדמ ונא הב הפשה איה תיעבט הפש
תאצמנ איה הב תוברתה לע תוכמתסה ךות ,הפש לכל תדמתמ תוחתפתה שיש אלא ,יפוס
.הלא םיללכב קרו ךא היולת הניא ונלש הנבהה ךא ,הפשה יללכ תא חסנל ןתינ .שומישב


- הפשה רקח תובישח
תורבח .תויוברת רומישל הכרעמב בשחוממ םוגרתל תובישח הנשי תיטילופו תיתרבח הניחבמ
תישאר הפש תופכל םוגרת חוכ רסוחמ תוצלאנ ,תונוש תופשו םיבינ תומייקמה םלועב תונוש
.ןהירבוד הלש םייתוברתה תומלועה תא םג ןאכמו ,תוינשמה תופשה תא ןוונל ךכבו
תילגנאה הפשה םש הינטירבו הקירמא ןופצב םג ךא ,ידיימ ךרוצ והז היסאו הפוריאב
רשקתלו אטבתהל ידכ םוגרתב שמתשהל םיצלאנ ,אמגודל ,תישלוו וא תידרפס ירבוד ,תטלוש
.םמע ינב םע
םוגרתב םיעקשומ קתע ימוכס .םוגרתה תויעב ןורתפל המוצע תובישח הנשי תילכלכ הניחבמ
םדא חוכב רסוח םושמ היעבה תא רתופ וניא בר ןומימ ךא ,לשמל תונוכמל תוארוה ירפס
םירקס יפ לע ,בשחוממה םוגרתה .םייוצר םינמז תוחולב דומעל תלוכי רסוחו תאז עצביש
תולודג תויומכ םיקיפמה םילודג תודסומ לש םוגרתה תויולעמ 40% דע ךוסחל רומא ,םינוש
.םישמתשמה תופש לכל םתוא םגרתל םיקוקזו םיכמסמ לש
ןאכמו ,תונשלבו תיתוכאלמ היצנגילטניא ,בשחמה יעדמל ןחבמ תמוצ והז תיעדמ הניחבמ
םירקחמל ונתוא ליבומ בשחמה יעדמו םייביטינגוק םיעדמ לש בולישה .הברה ותובישח
לשמל ךכ) הפשה רקח לש יזכרמה ןיערגב םיליחתמ םהמ םיברו ,שדחה םוינלימב םייזכרמ
טקייורפב לחה ,םינומשה תונשב ישימחה רודה יבשחמל חתפמ התוויהש גולורפ תפש חותיפ
.(תופשל 'Q-Systems`
לש םלש ןווגמ גציימ אוהש םושמ בשחוממה םוגרתה םוחת ונתוא ןיינעמ תיפוסוליפ הניחבמ
.הבישחה יכילהת לשו ישונאה עדיה

תונידמ תופש תא רמשל הסנמה הפוריאב ןה ,רבוגה ךרוצה תורמלו ,הברה תובישחה תורמל
םוגרת ילכב םישומישהו םיחותיפה ,תילגנאמ םיבר םימוגרתל תקקזנה ןאפיב ןהו דוחיאה
תוצופנה תויועטה ןהמ .םוחתה לש הנבה יא רקיעב ןה ךכל תוביסה .םייד םיצופנ םניא
?בשחוממ םוגרת ירצומ םשיילו חתפל ,רוקחל םיברמ תוענומה
``MT is a waste of time because you will never make a machine that can translate Shakespeare''.

``There was/is an MT system which translated The spirit is willing,
but the flesh is weak into the Russian equivalent of The vodka is good, but the steak is lousy,
and hydraulic ram into the French equivalent of water goat. MT is useless.''

``Generally, the quality of translation you can get from an MT system is very low.
This makes them useless in practice.''

``MT threatens the jobs of translators.''

``The Japanese have developed a system that you can talk to on the phone.
It translates what you say into Japanese, and translates the other speaker's replies into English.''

``There is an amazing South American Indian language with a structure of such
logical perfection that it solves the problem of designing MT systems.''

``MT systems are machines, and buying an MT system should be very much like buying a car.''

...היצריפסנוק תוירואיתל וא ינוידבה עדמל תוכיישו תועטומ ליעל תורכזנה תונעטהמ תובר
תובושת ץבוקל ןאכ וקילקה


הירוטסיה

1950-1966 הירוטסיה-הרפ
Rockefeller Foundation - Warren Weaver - 1947
Syntactic Structures - Noam Chomsky - 1957
!!No FAHQMT - Bar-Hillel - 1959
Automatic Language Processing Advisory Committee (ALPAC) Report - 1964

1966 -1980 ךשוח תפוקת
Mormon Church - had an interest in bible translation
Brigham Young University in Provo,
Utah ultimately led to the WEIDNER and ALPS systems, two notable early commercial systems

TAUM group in Montreal, who developed the METEO
Europe: GETA group in Grenoble, SUSY group in Saarbr?cken
Augmented Transition Networks - syntax and more
Case Grammar and Semantic representations
Terry Winograd's SHRDLU
LUNAR database
SYSTRAN
ALPAC


- 1980 השדחה תעה
יטמוטוא םוגרתו הפשה רקח םוחתל סנאסנר - םיעבשה תונש ףוס
.םינומשה תונש לש םיחותיפו םירקחמ לע ןיידע תוססובמ ,םויכ תוניינעמה תוכרעמה בור
The Commission of the European Communities (CEC):
- the English-French version of the SYSTRAN system,
(improved descendent of earliest systems developed at Georgetown University)
- a Russian-English system whose development had continued throughout
the lean years after ALPAC , and which had been used by both the USAF and NASA.
- development of a French-English version , and Italian-English version. - MT activity in Japan
- EUROTRA project, building on the work of the GETA and SUSY groups.!!
- Pan American Health Organization (PAHO) - Spanish-English MT system (SPANAM)
- United States Air Force funded work on the METAL system
at the Linguistics Research Center, at the University of Texas in Austin
- the results of work at the TAUM group led to the installation of the METEO system.

תונדיתע


ןורחאה רועישב ןודנ

FURTHER READING
   W. John Hutchins and Harold L. Somers, "An Introduction to Machine
   Translation", Academic Press, San Diego, 1992. 

   Arnold, D.J.; Balkan, L.; Lee Humphreys, R.; Meijer, S.; and Sadler, L.
    "Machine Translation: An Introductory Guide". NCC Blackwell, 1994

   David Crystal; "Language and the Internet"
     Cambridge University Press, 2001