2002-2003 ,םוגרתל הדועת ידומיל גוח             תוברת ידומילל ס"יב ,ביבא-לת 'נוא

בשחוממ םוגרת


12:00-14:00 'ד םוי ,'א רטסמס ,002 רדח ,בוו ןינב
www.neora.com לואש-םש הרואנ :הצרמ
שארמ םואתב ,ןמליג ןינבב הירטפקב , 11:00-12:00'ד םוי - הלבק תעש

.בשחוממה םוגרתהו תיעבטה הפשה םוחת םע תישעמו תיטרואית תורכיה עיצמ סרוקה

םגרתיו ונינזאב לתשוי ,סמדא סלגוד לש ורפסב רכזנ אוהש יפכ "לבב גד" וב בצממ םיקוחר ונא ןיידע
.םהל םיניזמ ונאש טסקטה ןכות תא "וניבי" םיבשחמ וב בצמל ונעגה אל ןיידע .ינטלומיס ןפואב הפש לכ ונל
םוקמ ןיא םג ,תיתוכאלמה היצנגילטניאה לש רהוז תופוקתב ויהש יפכ הז םוחתמ תומזגומ תויפיצל םוקמ ןיא
.תורחא תופוקתב יוטיב ידיל האבש יפכ הבזכאל
תיעדמ ,תילכלכ ,תיטילופ ,תיתרבח הניחבמ תיטרואתו תישעמ תובישח לעב םוחת וניה הפשה דוביע רקח
יטמוטוא וניא םנמאש ,בשחוממ םוגרתל םילכ ונל קפסמו ,תונורחאה םינשב םדקתה ישעמה דצה .תיפוסוליפו
חותיפל ,רקחמל יתוברתה בחרמה הניה טנרטניאה תשר .םוגרתב םינושה הדובעה יבלש לע לקמ ךא ,ואולמב
.וינכתו סרוקה הנבמל אצומה תדוקנ וזו הלא םילכ לש םושיילו


.םידמלנה םיאשונה לכ לש ףטוש לוגרתב הוולמו םיבשחמ תדבעמב ךרענ סרוקה
.יטנוולרה רועישה ףד ומוקמב אצמיי רועיש לכ תארקל ,הז רתאב אצמנ סרוקה רמוח לכ
.אשונב םירצק םירמאמ המכל םירושיק ויהי ,דומע לכ תיתחתב

.ילאוטריו םינויד םורופ םקוה סרוקב םיטנדוטסה תושרל
.הלא םירמאמלו רועישב ןודנ רשא רמוחל ,םורופה ינוידב סחייתהל םישקבתמ םכנה

םורופב תופתתשהה יפ לע עבקיי סרוקה ןויצ
.(רטסמסה ינפ לע רוזיפ ,תומזיי ,תומכ ,תויטנוולר ,תוכיא)
.םירועישה ךלהמב הנתניתש תויתדוקנ תומישמ יפ לע הנקנעות סונוב תודוקנ

:סרוקה הנבמ

עקר ·

םישומיש ,הירוטסיה ,רקחמ ימוחת ,תורדגה - בשחוממ םוגרתו תיעבטה הפשה םוחתב השענ המ

תשרהו םיבשחמה םלועמ לואשה גנאלס ,יתוברת בחרמכ טנרטניאה תשרו ישיאה בשחמה

(קנאפרבייס) תורפסב םישדח םירנא'זו תורוצ ,ןשקיפ-רפייהו טסקטרפייה
(ןויד תוצובק ,ט'צ) תוילאוטריו תוליהק םג    

היפרגוילביב לע תודקמתה ךות ,תשרב עדימ ירגאמו שופיח יעונמ
בשחוממה םוגרתה אשונב (תינורטקלאו הבותכ)


תישעמ הדובע ·

(Lexical Databases) םיבשחוממ תוידפולקיצנאו םינולימ

(evaluation) םוגרת תוכרעמ לש הניחבו הכרעה
השעמ רחאל םוגרתה תואצות רופישו ,בשחוממ םוגרתל טסקט תנכה    

(שדחמ הבכרה ,םיגשומ/םילימ שופיח ,הקיטנמסו סקטניס ,יגולופרומ קורפ) ?הנוכמה השוע המ

(Free Online Translators) MT םוגרת תונכות

קיטמוגרת - offline - תירבעל תונורתפ

lingoware - online - תירבעל תונורתפ

(Translation Memory תוססובמ) CAT םוגרת תונכות -
התיכב TRADOS תמגדהו  

בשחמ ידי לע םיטסקט רוציי ,רוביד לש הזתניס ,בתכ יוהיז ,לוק יוהיז - םימדקתמ םישומיש

1תונדיתע
2תונדיתע