תילטיגיד תוברת ץבקה

(םיימוחת-ןיבה םידומילה תינכתב 319 תרגסמ)

.ונמצע תא ונתייאר תאו ונייח תא הנשמ אוה בשחמה לש וחותיפ זאמ
ןשארבו ,הבשחמו בושיחל עגונב תולאש לש ףסוא בשחמה הלעה הליחת
ונל עיצה בשחמה ;בושחל םעפ יא ולכוי וא ,םילוכי םיבשחמ םא הלאשה
תוסנל ונל רשפיאו ,התוא רוקחלו הבשחמ יהמ ןיבהל תושדח םיכרד
.יתוכאלמ ןפואב הבשחמ תוקחלו
לכמ עדימ הבש הפוקת :היצמרופניאה ןדיע תא בשחמה ותיא איבמ תעכ
וניניב תרושקתה ינפוא הבשו ,םוקמ לכמ דחא לכל שיגנ היהי אוהש גוס
לוחל םייושע (טנרטניאה ובילבש) הז ןדיעב .תכל יקיחרמ םייוניש ורבעי
הקימעמ הנבה ונתיאמ ושרדיש םייוניש ,םילודג םייוניש הרבחבו הלכלכב
.תרושקתהו הרבחה םוחתב םייזכרמ םיאשונ לש רתוי
הכפהמה תודוסי םע תורכה םידימלתל תונקהל איה הז ץבקה תרטמ
תכפוה וזכ תורכה ;ליעל ראותמכ ,היתוכלשהו 20-ה האמה לש תילטיגידה
.ונלוכ רובע תינויח תויהל הגרדהב

:יללכ הנבמ
;ןוירנימס אלל ,ס"ש 16 לש ףקיהב היהי ץבקהה
.ןוירנימס םע ס"ש 20 וא
ס"ש 6 :הבוח ירועיש
ס"ש 12-10 :הריחב ירועיש
ס"ש 4-2 :ןוירנימס

:םדק תשירד
ןושארה רטסמסה ידכ ךות טנרטניא/בשחמה םע תיסיסב תורכה תשיכר
דומלל םידימלתה ולכוי וז השירדב הדימע ךרוצל .ץבקהב םידומילל
טקיורפ ישנא י"ע םינתינה ,('ב וא/ו 'א) "בשחמ ישומיש" הכרדהה ירועישב
רוטפ .הטלוקפה לש בשחמה תדבעמב חורה יעדמל הטלוקפה לש בושחימה
.שורדה עקרה ילעב םידימלתל ןתני

תויגולונכטב תוסנתה בחרמ ,םיצרמלו םיטנדוטסל שמשמ הז רתא
םיקסועה םירושיקו םירמוחל זוכיר תדוקנ הווהמו ,הידמיטלומו תרושקת
.ןהיניב ןילמוגה יסחיבו היגולונכטבו תוברתב