קנאפ-רבייס תורפס


רנא'ז ,ינוידבה עדמה תורפסל ותוא ךיישל גוהנש יתורפס םרז אוה קנאפ-רבייס
םירושעה ינשב הרצונש תוברת-תתה תא גציימו ,ךכ ארקנה יתוברת םרזמ רצונש
- היגולונכטל םירבוחמה לש םהייח תייווה םהש םיאשונה תא הוולמו םינורחאה
,טנרטניאו היצזילאבולג ,שפנלו הרבחל תיגולונכטה המדיקה ןיב רשקה :ומכ
תוצירפו תינורטקלא הקיזומ ,גניסריפו וטאט תנפואו םימס ,שפוחו היצריפסנוק
.'וכו ,הבישחו הפש ייוניש ,בשחמ
םישנא רובע לבא ,רשקה המ רורב דימ אלו ,תכרפומ תיארנ ילוא וזה המישרה
לש שדח םלוע םה הלא לכ - היגולונכטל םירבוחמ וא םיריעצ םבורש םויכ םיבר
,םייתוברת םידבר םג שי השדחה היגולונכטל .םייח יכרדו םיכרע ,םייומיד
רבודמ .וללה םידברה תא אטבמ קנאפ-רבייסה םרז .הלשמ תורפסו היגולותימו
,יתוברתהו יתרבחה םירטס-ניימהמ עדומב תקחרתמש ,"םיילוש תוברת" ןיעמב םנמא
תייגולונכטש לככ ,תיזכרמ רתויו רתוי תויהל תכפוה איה רחא ןבומב םלוא
.תילכלכהו תיתרבחה תוליעפב יזכרמ םוקמ תספותו תכלוה עדימה
תיתאחמ העונת - קנאפ .תרושקתו בושחימ תוכרעמ - הקיטנרביקה עדממ - רבייס
,םינומשה תונשב ,זא קר .קור-'גרג תקיזומל תכייושמ ,םיעבשה תונש ףוס לש
תיטסיכרנא תוברת המקו ,היגולונכטב שומישה םצעמ התרוצ תונשל הלחה הרבחה
."לודגה חאה" תעדותו םירקאה לש
,םיפוסכ םייפקשמ ,רוחש רוע ,הנפוא ינממס םג וחתפתהו וראשנ םיטסיקנאפהמ
יקחשמ לש תוברת םג המק ,טנרטניאהו תרושקתה תייגולונכט םע .גניסריפו וטאט
.הזה שדחה יתורפסה םרזה תוחתפתהל המרתו ,תולואש תויוהזו בשחמ
היישעתב םיקסועה םירגובמ םג ומכ ,םיריעצ םישנאש תוביסה תחא ילוא
תורפס אצמנב ןיאש טושפ איה ,םירפס אורקל םויכ םיטעממ ,היגולונכטבו
התנפש ,ינוידבה עדמה תורפס םג .םהלש םייומידה םלועל הבורקשו םהל המיאתמש
תומגמה םע עגמה תא הדביאש הארנ ,םיעבשהו םיששה תונשב םימוד םילהקל
דועב .ונימי לש תוברתב םישחרתמה םייונישהו םישודיחה בצקו תויתרבחה
היימדה ךרוצל םיידיתע תומלוע תיינבו תונויערב תקסוע ינוידבה עדמה תורפסש
תמייקה תואיצמל רתוי תרבוחמ קנאפ-רבייסה תורפס ,דיתעב תושונאהו הרבחה לש
תושונאהו הרבחה לע התוחתפתהו היגולונכטה לש תועפשהו תונויערב תקסועו
.דיתעב םגו ,םויכ
תומש ןתנו דגיא ,קנאפ-רבייס אשונב ינורטקלא ןותיע ךרוע ,קוק ןביטס
:םיירקיע םינייפאמ השולש תחת הזה רנא'זב םיירקיעה םיביטומל
םזינמוה-טסופ
תיתוכאלמ היצנגילטניא -
םינחלופו תותד-רבייס -
תמדקתמ היגולונכט -
ימצע תונכת - םימס -
הקיטובורו ןוקיליס יריצי -

םזילאירטסודניא-טסופ
(םילודגה םינוגריאה תוברת) טיירופרוק-גיב -
בשחמ יעשפ -
יתרבח תונכת - םימס -
ילטיגיד רחסו עבטמ -
הכירצ ירצומ -

םזילנוישנ-טסופ
ילאבולגה רפכה -
ישילשה םלועה -
תיטרקונכט הרבח -
םיירחסמ םינוגרא לש היצזיטילופ -

 

קנאפ-רבייסל ינוידב עדממ
תונשב ,םישדח םירנאז-תת ורציש ,תוכופהת וארנ רבכ ינוידבה עדמה תורפסב
ךפהמ הללוח קנאפ-רבייסה רנא'ז לש ותחימצש המוד ךא ,םיששה תונשבו םיעבראה
.שממ לש
רשאכ ,םינומשה תונשב היה קנאפ-רבייסה לש ותדיל לש יתימאה ןומזתהש תורמל
-המ ןתעדו רפוס ,גנילרטס סורבש ירה ,קנאפהו רבייסה תויוברת ליבקמב וחתפתה
דוע הדלונ תיתורפסה קנאפ-רבייסה תעונתש רמול גהונ ,EFF-ה ידסייממו WELL
תכירעב בומיסא לש ינוידבה עדמה ןיזאגמב ומסרופש םירופיסב ,םיעבשה תונשב
םיניזאגמב ,םשו הפ .ואלטאד ןלא לש ותכירעב OMNI ןיזאגמו ,סיאוזוד רנדרג
,שדחה רנא'זה תא םירשבמו םירידגמה םירופיס םסרפתהל ולחה ינוידב עדמ לש
ומצע גנילרטס סורב איצוהש ,ליסנטסב לפכושמ ,תרוקיב ןותיע היה וליפאו
Cheap Truth. ארקנש קנאפ-רבייס יאשונב
יבגל גנילרטס לש העיבקה םע םיכסמ ,ינוידב עדמ רקבמו רפוס ,דגזע םשבי
םג זאש ןעוט אוה ךא ,קנאפ-רבייסה לש ,םיעבשה תונשב רבכ ,תמדקומה ותדיל
,ינזליו ר'גור" ,דגזע רמוא ",םיבשוחש הממ רתוי טושפ הזש תמאה" .ותומ היה
לש רנא'זה תא םג איצמהש הז אוה ,"רבמאל םיכיסנ העשת" רפסה תא בתכש ימ
רנא'ז תא םגו ,(תוצלפמ ,תויומד ,תוחוכ ,םיפשכ ,םינוקרדו םיכובמ) D&D
ול שיש םדא לע ,דבוע םע תאצוהב (COILS) "תונרכלתסה" ורפסב קנאפ-רבייסה
והז .םיבשחמ םע ונימ ינב םע םוקמב ,תיטאפלט תישוח לע המרב רשקתל תלוכי
בתכש ,הז ורפסב .םירחאו וגוה יסרפ לביק ,דואמ הרופ האצמה ןורשכ םע רפוס
הליחתמ "בשחמ םדא" קשממ לש אשונה לכ תא איבמ אוה ,ןגאהרבאז דרפ םע דחי
םוש זאמ שדיח אל דחא ףא .רנא'ז הזמ ושעו ,ולש רופיסה תא וחקל .ףוס דע
תקיזומ לש וא ,ןובס תרפוא לש המרב ,יתרבח-ונכט יתורפס רנא'ז והז ,רבד
הקומע היעבל ךייש הז ילוא .הבשחמל רמוח קפסמ וניאו ומצע לע רזוח ,סנארט
תקידבו ינדיתע ןויער חותיפב היה ורוקמש דועב .ללכב ינוידבה עדמה לש רתוי
ירה ,םיטקל וא םיניזאגמב ומסרפתהש םירצק םירופיסב רקיעב ,ויתוכלשה
תא רקיעב קפסל ואבש ,סרכ יבע תורדסו םירפסל היצרופורפ רסוחב חרמנ וכשמהש
-ניימל ץוחמ ושיגרהש ינוידבה עדמה ירפוס לש םיילכלכה םילוקישהו וגאה
".םירטס
.חתפתמו ךלוה רנא'זהש הדבועו ,וזה העידב םיקיזחמ םניא םיברש איה תמאה
הנניא רבכ ,הנש הרשע שמח ינפל התרקש ,קנאפ-רבייסה לש הכיפהמ התוא םנמא
סטייג ליבש עגרמ השק הכמ ףטח םירקאהה תוברת לש השקה ןיערגה .הכיפהמ
הדחכנ םיטסיקנאפה תעונת .תרחסוממ ,השדח הנכות תוברת לע ומתוח תא עיבטה
תא הוולמה ,יתורפס ,יתוברת רנאיז אוה ראשנש המ לבא .קורה תקיזומ םע דחי
,םימס ,תינורטקלא הקיזומ ,םיעשתה תונשב היגולונכטה לש תררחסמה תוחתפתהה
.טנרטניא

 

םיצולחה
לש תולובג רידגהו "סייפס-רבייס" חנומה תא עבט ,יתימאה איבנל בשחנש ימ
Fragments of a ןושארה ורופיסב ,ןוסביג םאיליוו קפס אלל אוה ,שדח רנא'ז
84 תנשב רואל אציש "רסנאמ-ורוינ" ןושארה ורפסבו 1977 תנשמ Hologram Rose
תא דביאש ,סייק םשב ןתינכות לע םש רפוסמ .תירבעל םייתנש ינפל םגרותו
םייקנעה םיביטרפואוקה תמחלמב ותמשנ תא רכמו ,וייח תחמישו ותוהז
Burning" םסרופ ןכמ רחאל םייתנש .ב"הראו ןאפי ןיב ,דיתעה לש םיינטלתשהו
תעדל ורידגהו ,םוחתב הקיסאלקל וכפהש םירופיס ףסוא ,ןוסביג לש "Chrome
לש "טובורה יכונא"ש המל המודב ,ויקוסיע ימוחת תאו רנא'זה תולובג תא םיבר
אציש "קינומנ ינו'ג" רופיסה םהיניב .ינוידבה עדמה תורפס רובע היה בומיסא
-הנומ ,שדח רפס םייתנש לכ טעמכ בתכהו ךישמה אוה .הנשכ ינפל עונלוק טרסכ
.דועו ורודיא ,ילאוטריוה רואה ,ביירדרבוא הזיל
The-ו Involution Ocean ,םירפס ינש גנילרטס סורב בתכ הפוקת התואב
לש םיששה תונש ףוס לש רופסמ רזגנש ,רנאר-דיילב טרסה םג .Artificial Kid
.רנא'זה תא למסמ Do Androids Dream of Electric Sheep - קיד ייק פיליפ
ןויע ירפס דועו 88 תנשב "תשרב םייא" ,םסרפלו בותכל ךישמה גנילרטס סורב
Software, Hardware, - היגולירט בתכ רקאר ידור .תוילאוטריו תוליהק לע
-ו Diamond Age וירפסב עודי ןוסנפיטס לינ .97 תנשב המייתסהש FreeWare
דיתעב דיקפת וקחשי םייטננימוד תוחוכ ינש .92 -ב רואל אציש Snow Crash
םלועו ,(ינייפוא םירקאה ןוזמ) הציפה יחולשמ יקסעב תטלושה היפאמה - בורקה
ותרבח םע דחי רשא ,הציפ יחולשמ רענו רקאה אוה טסינוגטורפ וריה .טנרטניאה
םחלנ אוה ,םישדח םימס בוציעב שארה תא קפודה ורבחו הנכות יניינעב תינואגה
טנרטניאב תוילאוטריו תויומד - םירטאוואה םלוע לע תמייאמה הנכסב
יקחשמ לש םייומידה םלועמ חוקל םתמחלמ יפוא .יתימאה םלועב םישנא תוגציימה
.םידיקפת
תונש לש םיטנדוטסה דרמו הילדכיספה ,LSD-ה איבנל בשחנש ימ ,יריל יתומיט
.המודמה תואיצמהו סייפס-רבייסה לש תוברת רוביגל רתוי רחואמ ךפה ,םישישה
Flashbacks, Game of Life, Intelligence Agents, High - תא בתכ אוה
Design for Dying, ,ןורחאה ורפסב .דועו Priest, Chaos & Cyber culture
יוליגהו רורחשה תרותמ קלחל ןטרסה תלחמ םע ותודדומתה תא םג ךפה יריל
,ויצירעמ םע ףוצר רשק ותלחמ לש םייפוסה םיבלשב םייק אוה .הל ףיטהש דימתמה
דעית אוה ,ליבקמב .טנרטניא רתא תועצמאב ,םלועה יבחר לכמו םיליגה לכמ
שממ ,ותומ תא בצעל םדאה לש ותלוכי רבדב ויתונבות תאו ויתויווח תא רפסב
.היגולונכטה תועצמאב ופוגו וחומ ,ויתובשחמ ,ותביבס תא בצעמ אוהש ומכ
ןמורה אוה "יזטסקאה ןודעומ" .ףוקשאר סלגוד אוה הזה םוחתב הלוע בכוכ
אל ,תובר תופשל ומגרות םלוכ ,ןויע ירפס 4 הכ דע בתכש ,ףוקשאר לש ןושארה
לע רופיס והז ....Cyberia, Children of Chaos, Media Virus - (תירבעל
תוביסמ יפתתשמ) םירביירו (םיבשחמ יצרופ) םירקאה תכ לש התליפנו התיילע
.יזטסקאה ןודעומ תא ןשיה םירתנספה לעפמב ומיקהש ,וקסיסנרפ-ןאסב (ונכט
,תינורטקלא הקיזומ לש םינוש תונונגסב תוביסמ ןיב ףרוטמ בצקב םיענ םהייח
תויוסנתה ,םיינורטקלא םיעצמאב ןמזה תייווח תא םינשמה םייגולונכט םייוסינ
,ןושאר ףוגב רפסמה ,קאז .דסממה םע תומיעו היצריפסנוק תויונארפ ,סקסו םימס
בהאתמ ,הרוקש המ לכל ילנויצר רבסה תתל הסנמו "ותויול"ל עדומה ידוהי רוחב
.תכה גיהנמ ,ילגנאה ןקנאד לש ותרבחב

תויטסיקנאפ-רבייס םישנ

טאפ איה ,םיבר םייתורפס םיסרפב םג ומכ "קנאפרבייסה תכלמ" ראותל התכזש ימ
םירופיס המכ הבתכ איה .ןודנולב תונורחאה םינשב היחש תיקרוי-וינ ,ןגידאק
םסרפתי הנשה . Mindplayers, Synners, Fools - םיעודי םינמור השולשו
87 תנשב רבכ רואל אצי "סריילפ-דניימ .Tea from an Empty Cup שדחה הרפס
לופיט ךרוצל םהיתוחומ תא תיזיפ רבחל ולפוטמו גולוכיספ לש תורשפאב קסועו
.(…"קנירש" ארקנש המ)
הקושת" תא הבתכש ןאוטס ןאזור ,"ךסמה ירוחאמ םייח" תא הבתכש לקרט ילריש
CyberPunk: תא ףוהקרמ ןהו'ג םע דחי הבתכש רנפה יתאקו "היגולונכטו
הביתכב רתוי תוקסוע הלא - Outlaws and Hackers on the computer frontier
הפי תורפס תובתוכ םישנ רתוי אוצמל רשפא תונורחאה םייתנשב ךא .תינויע
.ריילקניס הלרקו תארקמ ינאלמ ומכ ,קנאפרבייסה רנא'זמ
ינשה הרפיס .תארגקמ ינאלמ תאמ ("חומו הנכות ,הרמוח") "Hard, Soft & Wet"
רתויב החיטבמה הריעצה תרפוסל הרחבנו "הנוורינ ןולמ" תא הבתכש ימ לש
חרזמ ,תינופצה הקירמאב הנש ךשמב היתועסמ תא דעתמה ןמור .96 הילגנאב
רודה לש םיסופיט ראשו םיי'ג-ידו םירקאה תשגופ איהשכ ,היסאו הפוריא
.ילטיגידה
תורפס ,Net Chick רחאל ינש ןמור .ריילקניס הלרק תאמ "Signal to Noise"
ךרוע ,ינורטקלא ןיזאגמ לש תכרוע לע יריטאס חתמ ןמור .רבייסב םישנ לש
םיינודז ןוממה ילעב ,תשרב םירומיה ךרד ינורטקלא עשפל ןברוק לפונה ןותיע
-ןסב רואל האצוהה תנצס .רתאה ירוחאמ רמולכ ,םיעלקה ירוחאמ םיאצמנה
.ילאו-ןוקיליסה לש "תילוק" הפשו תינורטקלא הקיזומב הוולמ ,וקסיסנרפ

Neuromancer

 

ןשקיפ-רפייה
םושמ אל ,תורפס לש שדח רנא'ז םג ךיישל גוהנ ,קנאפ-רבייס לש רנאזה ךותב
,תינויסינ תורפסב רבודמ .םירבדה םירוק וב בחרמהו ,הרוצה אלא ףתושמה אשונה
."ןשקיפ-רפייה" וא "הידמ-רפייה ןשקיפ-אטמ" ,הל וקינעה רבכ םינוש תומש
לש תושדחה תוילאוטסקטה היתונוכת תא תלצנמה ,תינורטקלא הידמב השדח תורפס
-רפייהה ונל רשפאמש תיביטאיצוסאה םירושיקה תורשפא ,קויד רתיל ,היגולונכטה
,יראיניל ילאירס ןפואב קר אלו ,םינוש םידברב האירקהו הביתכה תלוכי .טסקט
וז תורפסש םינעוט םניא הירקבמ םגו היבתוכ םג .ןורחאה דומעל דעו 1 דומעמ
.תספדומה תורפסה לש םינושה םירנא'זה תא ףילחהל האב
,סיו'ג לש ודכנ דחוימב עודי ,הלאכ הביתכ תונויסנב םיקסועה םירפוסה ןיב
תצק היה הז) םור.יד.יס יבג לע רכמנש ,""afternoon, a story תא בתכש ימ
,םירחא תואקתפרה יקחשמ וא MYST ומכ ,םינוש םיקחשמ .)WEB-ה ץורפ ינפל
.ןשקיפ-רפייה תורפסל םתשיפתב םימוד
םירתא ינומהו תרצוי הביתכל תוצובק לש לטובמ אל רפסמ תומייקתמ טנרטניאב
דחוימ יפוא םירופיסל ,םתרדגה םצעמ .םירצוי ינומה לש םירופיס םימסרפמה
.קנאפ-רבייסה רנא'זל ךייתשהל היטנו