:(היזיוולט/עונלוק רשקהב) תשרהו ישיאה בשחמה - תויגולונכט

בשחמה ךסמ לע שדחמ אצמומ אוה ,עונלוקה תאצמה רחאל הנש 100

תואצמנ ,ךשמהב ןודנ םהב היזיוולטו עונלוק לע תועפשההו םייונישה סיסבב
בחרה ןוידל סנכיהל ילבמ .ןהב תורושקה תויתוברתה תומגמהו תויגולונכטה
ינקחש תא םג ומכ ,ןמצע תויגולונכטה תא רוקסנ ,"תוברת היגולונכט יסחי"ב
יאדכ ,תויוושכע תויגולונכט תריקס ינפל .(ומוחתב דחא לכ) םיירקיעה קושה
םירושעב (םיילטיגיד) םייגולונכטה םייונישה תא ,הירוטסיהה תא טעמ ןוחבל
.יונישה תא ועינתה םה דציכו ,םימדוקה

עונלוקה תיישעתל ורדח רשא בושיחמה םוחתב םיכילהת רפסמ ורק םינומשה תונשב
דנואס לש הזתניס ,םייפארג םינותנ לש היצלופינמ :ידיימ ןפואב הב ורכינו
םייפארג םיעונמ םע בשחמה יקחשמ - שדח םוידמ לש ותמוקתו ,םידחוימ םיטקפאו
.םייביטקארטניא םיטירסתו םיקזח
יקחשמ תא דואמ םדיקש המ ,דנואסב תויצלופינמ הנושארל ורשפיא ירטא יבשחמ -
בשחמה
17 ליכה ,1982 ינסיד ינפלואמ ןורט טרסה ) בשחמ ילולעפב יעונלוק שומיש -
(דממ-תלת ילולעפ לש תוקד
תולוכי יתיבה בשחמה לא האיבה - הנומת דוביעו רויצ תנכות - פושוטופ -
ההובג המרב הכירעו דוביע

הקיטתסאב ןודל ולחה ,םינקירמא ןכמ רחאלו ,הליחת םיאפוריא םיפוסוליפ
םייטילופה םייונישה דחא .תונמאל ורשקהו ישיאה בשחמה לש היפוסוליפבו
תרבעה היה ,טרפב עונלוקהו ללכב תונמאה םלועל םג ורדחו ,זא ורקש םייתרבח
תעונת ומכ שממ .יאמצעה ,יטרפה םדאל םילודג םינוגראמ חוכהו דבוכה זכרמ
תומכסומב הדרמ רשא תינכפהמ תיתונמא העונת הרצונ ,םירשעה תונשב דראגנוואה
.שדחמ ונמלוע תא בצעל שפוחהו עדימה תושיגנב הקוסיעו ,תויתרוסמה

ולחה ,םיעשתה תונש עצמאב .תוידיימ/רועזימה תמגמ תא ורשיב םיעשתה תונש
םיירטנמוקוד םיטרסל רקיעב הליחתב ,DV - תוילטיגיד תומלצמב שמתשהל
(Timecode, Celebration, Mifune)
לע תוחפו ,םייתימאה םייחב תושחרתההו קחשמה לש תויתנתואל שגד ןתינ רשאכ
תא רשפיא םוליצה דויצ לש רועזימה .הכירעה יבלשב שדחמ רמוחה ןוגרא-הר
120 לש ףיצר םוליצ רשפיא ,תאזמ רתוי ףאו ,הנצסה ךותל יאמב/םלצה תסינכ
לש םתלוכיב התארנ האצותה .םליפ תומלצמ לש תויתרוסמה תוקדה 10 תמועל ,תוקד
.חטשב הרוקש המל םאתהב הנצסה תא שימגהלו רתלאל יאמבהו םינקחשה
יונישל תויגולונכט רועזימב שומיש ושע עונלוק ישנאש הנושארה םעפה אל וז
.ידמ "יתוכאלמ" אוהש הנעט ךות יתרוסמה עונלוקב דרמו תיעונלוק המגידרפ
עונלוק" זא הארקנש תיעונלוק המגמ הלחה תורחואמה םישימחה תונשב
דע וריכהש םיזוידנרגה םינפלואהמ רתוי לילק דויצ לע הססבתה ,"יתימא/רישי
חתפמה תלימ רשאכ ,ןנכותמ תוחפ ,"בנועמ" תוחפ עונלוק לש תואצות הבינהו ,זא
."תוידייימ" איה

םיבשחמה תויה םע דחי םור.יד.יסה תייגולונכט חותיפ םע ,םיעשתה תונש תליחתב
,תוזז תוגצמ גיצהל םיפקש תוגצממ םיבצעמה ורבע ,רתויו רתוי םיריהמ םיישיאה
האלמ הנומת רחואמ רתויו ,םיינועבצ םיעקר לע תייסבו הנטק היצמינא הליחתב
רבעמב ,תמדוקה האמב הרקש המל המוד הז רבעמ והז .ואדיו ארקנש המ ,הזז
לש הזרכהה תא ליבקהל רשפא .םייעונלוק םינרקמל תויפוקישו םיפקש תוגצממ
.1892 תנשב פוקסוטניקה תאצמהל ,1991 תנשב םייטקיווק טמרופ לע לפא תרבח
םע ,('ץניא 2-3) םישדח םילדגב ,םירצק םיפול הנושארל וגיצה םירקמה ינשב
.ירוביצ םוקמב תיביטקלוק היפצ תמועל הריציב תינדיחי הייפצל הרטמ

היצרגטניאה ,םינוש םימוחת לע ועיפשה ךשמהב ריכזנש תויגולונכטה לש ןקלח
ילאוטפסנוק יונישל ,םוחת לכל םימיוסמה םייונישה תא תכפוהש וז איה ןהיניב
לש םיטקייורפ דחמ תרשפאמה וז איה טסקטרפייה תייגולונכט ,אמגודל .רתוי בחר
שופיחו הכירע ילכ החימצהש וז איה ,ךדיאמו ,יביטקארטניא וא/ו יפותיש טירסת
ואדיו תסיחד תייגולונכט ,תפסונ אמגוד .םינוש םיפצרב תונטק הידמ תוסיפ לש
לע םג אלא ,תיביטקארטניא היזיוולט לש תוחתפתה ינוויכ לע קר אל העיפשה
.םירצוי תויוכזב רתוי בחרה ןוידהו הקפה-תורבח/םירצוי/םיפוצ יסחי
תויגולונכט) ילטיגיד עונלוקל סחייתמ 'ץיבונמ בל ןקיטרואיתה .אמגוד דועו
:(תוילטיגיד הכירעו םוליצ
"Digital cinema is a particular case of animation
that uses live-action footage as one of its many elements"
םוחת לש תיתרוסמה היכרריהב תורצויה תא תכפוהש ,הקזח דואמ הרימא יהוז
ינימ דחא םרזכ היצמינאה םוחת תא גווסל םיליגר ונייה םעפש דועב .עונלוקה
,היצמינא איה תללוכה תיעונלוקה היישעה וישכעש ירה ,עונלוקה םוחתב םיבר
שונא ינב) יתרוסמ יעונלוק םוליצ לש םינכת וליאו ,הכירעה תדובע ךכל םאתהבו
.יטרפ הרקמ קר וניה - ("בייל"ב
(SOFT CINEMA ארקנה ןינעמו שדח טקיורפל 'ץיבונמ לש תיבה ףדב בל ומיש :הרעה)
.(ןתובישח רדס יפל תרדוסמ הניא תויגולונכטה תמישר)

.טסקט םיארוקו םיבתוכ ונא וב ןפואה לע תועפשהו הירוטסיה ,תונורקע - טסקטרפייה

(םידמימ 2-3 יקשממב ןויד ,םוסרפו הצפה ,Fandom,ןויד תוצובק ,ט'צ) תוילאוטריו תוליהק
ומ-הדבמלב סנואה לע תירוקמה הבתכ ה הנה ,תוהז לע ןוידב וניינעתשה ימ לכלו
םיצירעמ ינודעומ
טרסה ינצחיל הדובעה תא וכסח ןיקלוט יצירעמ


(ינדיתע סקודניאו םייעונלוק םירגאמ) שופיח יעונמ


(ןהב םינד ונאש תוילטיגידה תויגולונכטה בורל אמגוד) ?הזכ ןוטרסב תופצל םתלוכי יתמ
תויגולונכט לש רוכינה אוה הלש אשונהש דממ-תלת תייצמינא
.קוחרמ דומילב יפיצפס ןפואבו ,תילטיגיד תרושקת
Distance Learning by Eric Morin
,טרפב תונמא לע הרוזנצו ללכב הרוזנצ יאשונבו
.ףסונ דממ-תלת טרסב השחמה
Censor-Sheep by Dani Rosen

-
םיילטיגיד הכירעו םוליצ
2 םיילטיגיד הכירעו םוליצ

Wired - Indy - Digital video is smashing the celluloid ceiling
תילטיגיד היצמינא

(הנמזהב ואדיו ,ילאריו קוויש ,םירליירט ,Real, MediaPlayer) הסיחד ינונגנמ

(םירזובמ םיתרש ,DVD) ןוסחיא יעצמא

(םיקשממ ,וימודו שאלפ) היצמינאו רויצ תונכות

(םהימודו הלטונג ,רטספאנ) Peer2Peer
טנרטניאהמ הקיזומ תניעט :תוגיצמ םיטילקתה תורבח
תמועל
םירוטילקת םיטרוש םה
- WIRED ידמ רחואמ היהיש ינפל םירצוי תויוכזל םיטרדנטס עובקל עונלוקה תיישעתל האירק

רטספאנ תובקעב דווילוה - Peer2Peer

םירצוי תויוכז לע העפשה - Peer2Peer

The New Napster Of Porn is Here - 100% FREE