?בחר/רצ ספ
טנרטניא ומכ תיארנש היזיולט ומכ תיארנש טנרטניא

תילובמיס טסופ הפש ,הנומתו םילימ ,דנואסב היצקארטניא ,תוינכותו תוינבמ ,תויבוציע תועפשה


?תויביסאפ ןניאש תויגולונכטל רבעמ םיצור ללכב םיפוצה םאה
היזיולט/טנרטניא שומיש רקס


וא יתימא יוניש תרשבמ איה םאה ?היגולונכטה יהמ - (broadband) בחר ספ
?םילבכב ץורל "לבז" רתויל תרשפאמ ,םיצורעה 500 ןוזחל המודב


,תשרל רבוחמה בשחמל היזיולטה רישכמ ןיב ,שוטשטה וא ,רוביחה
.םייגולונכט םימרוג המכ תרזעב רשפאתמ
תילטיגידה היזיולטה חותיפ -
םאתהב תרושקת ילוקוטורפו (םירחאו םייטפוא) םיריהמ םיווק חותיפ -
- בחר ספל םימיאתמה םינכת חותיפ -
(םישידח םייביטקארטניא םינכתל דעו הנמזהב ואדיומ לחה)

לכ תא הנשמש הרידא תיגולונכט הכיפהמב רבודמ
.רודיבהו יאנפה ,הלכלכה ,תרושקתה םלוע

לבא

?עודמ .רהמ ךכ לכ היהי אל בחר ספ
,המצע היגולונכטה םע תורומח תויעב -
דומלל המ הברה שי םיתורישה יקפסו דויצה תוינרצילו
תוירוטלוגר תויעב הברה תוררועתמ ,ב"הראב םג ,לארשיב ומכ -
םירצוע ,םינכרצה ינוגרא עויסב יאקירמאה םיטפשמה דרשמ)
(.יתורחת קוש חיטבהל םיצורש םושמ הישעתה תוחתפתה תא

?עודמ .רהמ ךכ לכ ויהי אל בחר ספל םינכת
תורבח ןיב הלועפ יפותישו םיגוזימל האיבה בחרה ספה תיישעת -
.טנרטניא ,רודיש דויצ ,ןכות ,הינופלט ,םילבכ - תונוש תויישעתמ
.םיקרפתמ לודג קלח ,םיחילצמ םלוכ אל

תאז לכבו

?ןהמ .היישעתב תומייק תואמגוד רבכ שי
:םייתניב ,תורשפאמו ,SetUp Boxes תוקפסמ ,תונוש תוירחסמ תורבח
ינורטקלא םירודיש חול - EPG
SHIFT ללוכ ,תותנכותמ תוטלקה - TVR
םינוש םיגוסמ ןוניס - FILTERS
תינושאר המרב היצקארטניא - SMS
.אבה רועישב םייקתי הלא לכב בחרומ ןויד

?ןהמ .תשרב תומייק תואמגוד רבכ שי

icebox
atomfilms


ויטרס תוכזב עודיש ,ןוטרב םיט עונלוקה יאמב ,אמגודל
,"דלומה גח ינפלש טויסה" ,"סו'גלטיב" היזטנפהו ןוימדה יריתע
.דועו "ןמטאב" ,"ולוה יפילס"
םיעשרב ותמחלמו (Stainboy) םתכ-דלי לש ויתואקתפרה
םיגצומ רבכ ,ליערה דליה לימשו תצעונ הדלי ומכ
.םוק.הידמורקמב
תירבה-תוצראב םיתאיסאה לש םתמח תא רתאה ררוע
לש ורופיס תא תרפסמה ,"גנוו רמ" םשב היצמינא תרדס הלעהשכ
וישכע .תקנופמו הנבל תרבג לש שישק יתאיסא תרשמ
היזיוולטה תורדסב םימחר אלל םיכמ סקובסייאב ה'רבחה
לשמל ,םישימחה תונשמ תויאקירמאה
לע הנונש הריטאס ."םירלימה תא וריכה"
.תמלשומה תיאקירמא -לכה החפשמה


.ןושאר סרפב ,לרוא סכלא ,ילארשי הכז םש
םתרזע תא תשקבמש ,היאמ וזכרמבו ינוידב עדמ טרס אוה FreeWare
דיגאתה לש עשרה ל"כנמה ידימ הצוליחב םיגרובייס השולש לש
.היגולונכטה דגנכ דרמ אוה טרסה לש רסמה .תדבוע איה וב קנעה


Interactive Online cinema
http://www.itv.com/
http://www.broadcast.yahoo.com
,םילביטספ ןוגכ יח וידיו יעוריאב ,םינשי םיטרסב תופצל רשפאמ
.לסרודכ יקחשמו םיטרצנוק

http://www.entertaindom.com
.דועו םירייוצמה םיטרסה םוחתמ תוקיסאלק גיצמ ,רנרוו תולעבב

תשרב שאלפ יטרס תיישעת לע הבתכ

,דחא רישכמל היזיוולטהו טנרטניאה רוביח לע ןוידבש ,ןאכמ
הרוק המו ,תוידדהה תועפשההמ דומלל ,םייתניב ליחתהל םילוכי ונא
.שגפמה תדוקנב

,ל"נה םיאשונל הוולנה יטתסאהו יתוברתה ןוידה ונתוא ןיינעמ
לש היישעהו ןונגסה לע תשרה תייגולונכט העיפשמ וב ןפואב
העיפשמ איה דציכ - רתוי רחואמ ןוידלו) ,עונלוקו היזיולט יטרס
.(תיעונלוקה היישעה לש הפשה לע

:בל תמושתל תוינושאר תודוקנ
(טסקטרפייה לע ןוידב רשקהל בל ומיש) םיטרסה ךרוא -
?ינונגס לושיר -
?היצולוזר -
ךסמ הנבמ -

םינכתה יאשונ

?היזיוולטל רבעמב הרקש המל רבעמ םאה ?תיעונלוקה הפשה לע העפשה
פא זולק
(דנוקס רפ טאק) רתוי ריהמ בצק
םוליצ תויוז
TVב רבוע STEADY CAM
(?רישכמ וא ןרקמ םע ?ןולסב וא הדובעה ןחלוש לע) ךשוח ןיא - היפצ יאנת

:הלא תודוקנב הנחבאו חותינל תואמגוד
- SOUTHPARK
תשרב םירתא 3000-מ תוחפ אל
יוונירג רטיפ -
MTV ,Fashion TV,טרופס ,תושדח ,םיאומורפ :לש ךסמ בוציע -

TV MEETS THE WEB
תשרב םירתא 3000-מ תוחפ אל
תשרב םיטרס תצפהל דווילוהב םילודגה םינפלואה 5 לש שדח םזימ


םירבחמ םבור ,תיביטקארטניא היזיולטל םיסחייתמש ימ ןיבמ
.וב תוכורכה תוברתהו היישעתהו ירלולסה םוחתה םע
PocketCinema and the Post Copyright Era
The cinema is re-creating itself in the mobile age as portable,
personal and fluid. Learn about the next generation of mobile entertainment
applications and understand its effects on mass markets, social interaction
and new forms of "advertainment" from an award-winning filmmaker and Internet innovator.
James F. Robinson, CEO and Founder, CinemaElectricAnd more links: