2002-2003 ,היזיוולטלו עונלוקל גוחה              תויונמאל הטלוקפ ,ביבא-לת 'נוא

היזיוולטהו עונלוקה לע טנרטניאה תעפשה

אצומ תודוקנו סרוקה תגצה - אובמ
תונרציו תויתריצי לע התעפשהו תשרה לש הירוטסיה


.תויפיצ תרדגה .םיטנדוטס/הצרמ תוריכה

.םינויצה ןתמ תטישו ,םורופה ,סרוקה רתא םע תוריכה
.(רטסמסה ינפ לע רוזיפ ,תומזיי ,תומכ ,תויטנוולר ,תוכיא)

:סרוקה הנבמ םע תוריכה
חותפ דוק תוברתו תשרה תוברת לש אצומ תודוקנמ - ןושאר קרפ
,הצפהו הסיחד ,ידניא תוריציל תושמשמה תשרהו ישיאה בשחמה תויגולונכטל דעו
.םיזתנוסמ תומלועו הקיטובור לש תומדקתמ תויגולונכט ללוכ
.יעונלוק רקחמו דומילל ילככ תשרה תא ןוחבל הסננ ,הז קרפ םויסל

לש ןדיעל םיברקתמ ונא םאה .תיעונלוקה היישעה לע שגד ובו - ינש קרפ
-רבייסה םוחתב הרוק הנ .הלאכ תוריצי תויונב דציכו ,ביטארנ אלל עונלוק
.ילאוטריוה םלועה תא גיצמ עונלוקה דציכו קנאפ

?קושב םייק רבכ המ .תיביטקארטניא היזיולט לע שגד םע - ישילש קרפ
םייבוציע תונורקע ולא ?לבזה יצורע תא ריבגי וא םינכתה תא רפשי בחר ספ םאה
?תחפי וא לדגי הפוצל שפוחה םאה ,יביטקארטניא ץורע תריציב ונתוא םיחנמ םיינכותו

תשרה לש הירוטסיה
תונרציו תויתריצי לע תויתוברת תועפשנו תרושקת ילוקוטורפ ,תושחרתהה בחרמו ןמז

טסקטרפייה
.טסקט םיארוקו םיבתוכ ונא וב ןפואה לע תועפשהו הירוטסיה ,תונורקע

SAGA
.עונלוקב ילטיגידה ןדיעה יבגל ,תיעונלוקה היישעב םיליבומהמ םיטוטיצ