- יביטקארטניא עונלוק
?ביטרנ אלל עונלוק לש םינוויכ הארנ דיתעב םאה

?יביטקארטניא עונלוק
,יביטקארטניא עונלוק לש הריצי תורשפאמה תויגולונכטה לע ונרביד
.תשרב םיטרס לש תואמגוד וניארו
,םיסחייתמ הילא הדיחיה אמגודה ,העטומ ןפואב ,ןיידע
.טרסה ףוס תא םיעבוק םיפוצה םהב םיטרס םניה
,היזיוולט וא עונלוק יטרס םע היצקארטניא לש תורחא תובר תורוצ ןנשי
.ךכמ תוררועתמה תובר תולאש ןנשיו

?םייקתהל תולוכי וא תומייק היצקארטניאל תופסונ תואמגוד הזיא
,רופיס םע היצקאטניאל תנייוצמ אמגוד םניה בשחמ יקחשמ ,ןכא
.הדיחיה אמגודה םניא ךא
?ומצע הפוצה ילוא ?יביטקארטניא טרסב רוביגה והימ
?הריציה ירצויל הפוצה ןיב ?הריציל הפוצה ןיב םיסחיה םהמ
?ביטרנ אלל עונלוק רבעל םדקתמ תיעונלוקה היישעה ןוויכ םאה

היעבה תא תקלחמו ,ביטארנ אלל עונלוק תריציב תויתייעבה תא הגיצמ טרופבייד הירולג
הפוצה ןיב רשקל םידע ונא םויכ .הגצהה תמר - הינשהו ,הלילעה תמר - תחאה .תומר יתשל
.התגצהל הלילעה ןיב רשקה תא ונרתפ אל ןיידע ךא ,(היצקארטניא) הגצהה תמר ןיבל
.םיירשפא תונורתפ הגיצמ איה ןאכ אצמנה רמאמב

ילאוטסקט יביטקארטניא רופיסל םיללכ
Interactive Fiction: Instructions
יביטקארטניא ילאוטסקט קחשמ - היסקלגל ךירדמה - סמדא סאלגוד
:יביטקארטניא רופיס לש םינוש םיגוס חותיפל םיללכ
BEGINNING, MIDDLE, AND END - NOT NECESSARILY IN THAT ORDER

RASHOMON CAFE - (2001 שאלפ תורחתל ןושאר סרפ)
HyperCafe: Narrative and Aesthetic Properties of Hypervideo
Movies of the Future: Storytelling with Computers

:תואמגוד

Interactive Cinema Group
הנומתו םילימ ,דנואסב היצקארטניא
.םינפ בר יטנרטניא קחשממ חוקל RASTAB-ה ןוטרס
HOTWIRED - interactive animations
stage.co.il - תירבעב תויביטקארטניא תוריצי


:יביטקארטניא עונלוקל םיילאיצנטופ םינוויכ

םיירטנמוקוד םיטרס-
חטשב תומלצממ אלא ,שיגמו ךרוע אלל תושדחב הייפצ .1
.םייעוצקמ םיאנותיעו םייטרפ םישנא לש
םייוסמ םיעוריא ךלהמ לע תונוש טבמ תודוקנ בוליש .2
ירטנמוקוד רמוחב תיביטקארטניא היפצל םינוש םיקשממ .3
Jerome B. Wiesner,1915-1994: A Random Walk through the 20th Century
(ןיבי םייח אל םג ,רוזמ הילד אל) םוריעב םישיגמ םע תושדח

www.indymedia.org.il

םיבר םיפתתשמ לע תססובמה הריצי -
.הלאכ םיינויסינ םיטרס לש ,רתוי וא ,םיגוס ינש םנשי
ןבומכ הזו ,שארמ םימלוצמ םיירשפאה םיפוסה לכ ,ןושארה גוסה
.עונלוק תומלואב םייקתהל לוכיש ידיחיה גוסה
םלוצמ םפוסש םיטרס םג ךא ,הז גוסמ םיטרס גיצהל ןתינ ,תשרב
GET A LIFE, HARRY:האבה אמגודה יהוזכ .להקה תריחב יפ לע
תשרל הלע הלש םויסה קרפו ,תועובש 13 הכשמנש הידמוק
.םיפוצהמ בושמ ףוסיא רחאל ,עובשה
הליהקה ירבח ידי לע טירסתה רחבנש רחאל קר םלוצמ קרפ לכ
.it's your movie לש
תומד לכל רמולכ ,דחוימ דיקפת שי הקיסומל
.תמייוסמ הקיסומל יוהיז שי ,(תויומדה רטנבניאב ופצ) תוטרופמה תויומדהמ
.תועצומה תוביטנרטלאב םג אלא ,םימלוצמה םיקרפב קר אל תופצל ץלמומ
www.itsyourmovie.com/harrys

Fiction by Multiple Authors
Stories from the Dream Machine: CINEMAT

Digital Cinema: An Environment for Multi-Threaded Stories
Ryman לש ןמורה
What do men want?
Other Fiction by Individual Authors
:םייביטקארטניא םיטירסת תביתכל םילכ

:Kevin Michael Brooks לש Agent Stories תנכות - אמגוד
.This thesis proposes the name Metalinear Narrative for the new narrative form
The metalinear narrative is a collection of small related story pieces designed
to be arranged in many different ways, to tell many different linear stories from
. different points of view, with the aid of a story engine
Agent Stories is the software tool developed as part of this research for designing
and presenting metalinear cinematic narratives. Agent Stories is comprised of a
set of environments for authoring pieces of stories, authoring the relationships
between the many story pieces, and for designing an abstract narrative structure
for sequencing those pieces. Agent Stories also provides a set of software agents
. called story agents, which act as the drivers of the story engine

:םיפוצה ןיב היצקארטניא

(ICQ-ל המוד) טרסב הז עגרב םיפוצה תמישר
.יתימא ןמזבו טרסה ותוא לע - ןויד תוצובק ,םירומיה ,םיסרפ ,תויורחת

:ףסונ עדימ
תורחא תוריציל רושיק ,טרסה ישוע לע ,תויומדה לע

יביטקארטניא עונלוק אשונב םימוסרפ תמישר
םוחתב הליבומה Glorianna Davenport לש
.םירחא םירקוח לשו