עונלוק ידומילל ילכ/בחרמכ תשרה

,היזיוולטהו עונלוקה לע תשרה תועפשהב קסועש ,הזה סרוקב
םוקמל םג ומכ ,םיאשונה דומילו הגצהל ילככ תשרב םירזענ ונא
,תואצרההמ םינוידה ךשמה תא םימייקמ ונא וב ילאוטריו שגפמ
.םינויצה תא םילבקמ ובו
,היזיולטהו עונלוקה ידומיל לע תשרה תעפשהב םג ןודל ןינעה ןמ
תושיג לע םירמאמ המכו ,הזה סרוקה לש ןויסינה תא ונל שי ךכ םשלו
.תשרב עונלוקה תארוהב תונוש

MIT תטיסרבינוא התלעה הנש ינפל רבכש רכזינ ואוב אצומ תדוקנכ
םיקניל ,רועיש יריצקת ללוכ .טנרטניאל ,הב םידמלנה םירועישה לכ תא
תא םג חכשנ אל ואוב .האצרהה לש ואדיו ףא םיתיעלו היפארגוילביבל
.תורחא תויטירק תופוקתו המחלמ יבצמ ,םיצרמה תתיבש
לומ התוא ןייפאל ולכות םאה .VIRTUALTAU תכרעמ תמייק ביבא-לת 'נואב
?ונלש דומילה תרוצ וא/ו MIT לש תכרעמה
ינפמ ריהזמה בתכמ תויונמאל הטלוקפב םיצרמה לכ ולביק שדוחכ ינפל ,ןכ ומכ
.ינשל דחאמ תודובע םיריבעמ םה ובו רתא ומיקה םיטנדוטסש הדבועה
?םכתעד תא עיבהל ולכות םאה

תשרה ,עונלוק ידומילל םידעוימה םירושיקל ףסונב
.הז םוחתמ םירצוי לש דועיתבו םינכתב האלמ
,תואטיסרבינואה תליחת ינפל לש םימיל רוזחל רשפא ,וז הניחבמ
יכילהת רחא ובקעו ,םוחתה ותוא לש "רטסמ"ה לצא םידימלת ודמל זא
קראפ רותרקמ טרסה תקפה תומישר :ךכל אמגוד .ותריצי

.דממ-תלת תומלועב ילאוטריו שגפמ ולוכ אוהש רועיש םייקל ונקפסה אל ירעצל
.הזה דומילה ןפוא לע םכתעד ווחו תומדוק םינשמ הלאכ םישגפמ לש דועתב ופצ אנא
םיידממ-תלת םיילאוטריו תומלועב קוחרמ דומיל - "םלוע תשיפת"


Digitextuality: Cinema Studies in the Age of Digital Reproduction
and other abstracts about Media in Transition


Moviemaker's Workspace:
A New Previsualization Tool for Cinematography


Cyber Film School
"a web site where the classrooms are virtual and filmmaking wisdom
is passed on through modem lines, not lectures"


Film Studies - Internet Resources
DAL Libraries


Blacknet Education Resource
Film Studies Gateway


Action-Cut-Print
Online Film Making Resources
(תרוקיב ,רקחמ ,עדימ - םייעונלוק םירגאמ) שופיח יעונמ