2002-2003 ,היזיוולטלו עונלוקל גוחה              תויונמאל הטלוקפ ,ביבא-לת 'נוא

היזיוולטהו עונלוקה לע טנרטניאה תעפשה


14:00-16:00 'ד םוי ,'א רטסמס ,211 רדח ,וקיסקמ ןינב
www.neora.com לואש-םש הרואנ :הצרמ
שארמ םואתב ,ןמליג ןינבב הירטפקב , 11:30-12:00 - 'ד םוי - הלבק תעש

תויגולונכטמ רכינ ןפואב תועפשומ ,וננמז תב תינויזיוולטהו תיעונלוקה היישעתהו היישעה
הידמ םירצוי ונא וב ןפואה תא רוקסנ הז סרוקב .תשרב וחתפתהש תויתוברת תומגמו תושדח
,הריצי/רצוי/הפוצה יסחיב ןודנו ,בחרה ספה ןדיעב התוא םיציפמו םיקוושמ ,תיעונלוק
.תיביטקארטניא היזיוולטו קנאפרבייסה רנא'ז ,ביטארנ אלל עונלוק

.היזיוולטלו טנרטניאל רבוחמה ןרקמ םע םלואב ךרענ סרוקה
.יטנוולרה רועישה ףד ומוקמב אצמיי רועיש לכ תארקל ,הז רתאב אצמנ סרוקה רמוח לכ
.אשונב םירצק םירמאמ המכל םירושיק ויהי ,דומע לכ תיתחתב

.ילאוטריו םינויד םורופ םקוה סרוקב םיטנדוטסה תושרל
.הלא םירמאמלו רועישב ןודנ רשא רמוחל ,םורופה ינוידב סחייתהל םישקבתמ םכנה

םורופב תופתתשהה יפ לע עבקיי סרוקה ןויצ
.(רטסמסה ינפ לע רוזיפ ,תומזיי ,תומכ ,תויטנוולר ,תוכיא)

ןורחאה רועישב ופתתשיש םיטנדנוטסל - סרוקב ןויצל סונוב 'קנ 5 *
.הז אשונב םסרופיש ןולאשל םורופב וסחייתיו (15.1)

וחלשיש םיטנדנוטסל - סרוקב ןויצל סונוב 'קנ 5 *
ןתינש טמרופל סוחד םכלשמ טרס .תישעמ הדובע
תיביטקארטניא היזיולט תינכותל פאנייל ,תשרל ותולעהל
היזיולט יכסמ בוציע ,יביטקארטניא עונלוק טירסתל העצה וא
!סרוקה רתאב הנגצות הלא תודובע ,ןכ ומכ.'וכו תיביטקארטניא
- Mission Complete - סייר ידע לש וטרס ,אמגודל
http לוקוטורפ ,סקוניל תרש, mmstreaming לוקוטורפ ,טפוסורקימ תרש

:סרוקה הנבמ

אצומ תודוקנו סרוקה תגצה - אובמ
תונרציו תויתריצי לע התעפשהו תשרה לש הירוטסיה      

תיעונלוקה היישעל דע ,הקיסומה ךרד ,הנכותה םלועמ הכלשה ,םיעפומ ,תורדגה - חותפ דוק תוברת
(טוטיצו שומיש תויוכז ,תרמגומה הריציה) םיטביה ינשמ - םירצוי תויוכז      
copyleft ,peer2peer ,םירצויהו םינרציה לומ םיקיתעמ ,םיצירעמ ינודעומב עונלוקה תיישעת תמחלמ      

:(היזיוולטו עונלוק רשקהב) תשרהו ישיאה בשחמה תויגולונכט
,(םירזובמ םיתרש ,DVD) ןוסחיא יעצמא ,הסיחד ינונגנמ ,תוילאוטריו תוליהק ,טסקטרפייה      

:ךשמה - (היזיוולטו עונלוק רשקהב) תשרהו ישיאה בשחמה תויגולונכט
.(ילאריו קוויש ,םירטספאנ ,םירליירט) םוסרפו הצפה ,(וימודו שאלפ) היצמינאו רויצ תונכות      

(םיילאזיוו םילאוטסקט) םיטובור ,םיזתנוסמ תומלוע ,העמטה תוביבס ,המודמ תואיצמםיגרובייס ,קנאפרבייסה רנא'ז ,הילאוטריוה לש היצזילאוזיוה
זנטסיסקאו סקירטמ-מ תואמגוד    
תוינכותו תוינבמ ,תויבוציע תועפשה תניחב ,תויעונלוק תוריצי לומ בשחמ יקחשמ    

ןשקיפרפייה תוריצי טמרופו הנבמ - ביטארנ אלל עונלוק
?ךילהתה תא ?הלחתהה תא ?ףוסה תא עבוק ימ ,םיפתתשמ תובר תוריצי - רזובמ/יפותיש עונלוק    

!copyright/copyleft אשונב םישרמ עטק
.םורופב סחייתהלו תופצל אנ
Creative Commons


- היזיוולט ומכ תיארנש טנרטניא ומכ תיארנש היזיוולט ?בחר/רצ ספ
תוינכותו תוינבמ ,תויבוציע תועפשה      
תיביטקארטניאה היזיוולטה םוחתב םיחנומ ןולימ

חותפ/רוגס ןג תשיפת ,םיישאר םינקחש ,םימושיי ,תורדגה - תיביטקארטניא היזיוולט
?ךסמל םכילא ץורפל ושרת ימל ?םייבוציע תונורקע הזיא ?םינכת הזיא ?רדשל םיצור םתייה ימלו המ      
הפוצל םאתומ יטנגילטניא םוסרפ    

תיעונלוק תרוקבו עונלוק ידומילל ילכ/בחרמכ תשרה
עונלוק תמועל בשחמ יקחשמ אשונב לגעמ תריגס
תשרב תויומדו תויוהז אשונב לגעמ תריגס